Scurt istoric

 

SCURTA DESCRIERE A PARTENERIATULUI NOSTRU

Parteneriatul constituit sub denumirea ”Asociația Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu – Căzănești – Reviga” – reprezintă un teritoriu de tip LEADER, care din punct de vedere administrativ acoperă 21 localități din județele Ialomița/Brăila (orașul Amara, orașul Căzănești, comunele Albești, Andrășești, Balaciu, Buești, Ciochina, Cocora, Colelia, Gheorghe Doja, Grindu, Grivița, Miloșești, Munteni Buzău, Reviga, Perieți, Sălcioara, Sărățeni, Sfântu Gheorghe – județul Ialomița și comuna Roșiori, județul Brăila).

Din totalul celor 140 membrii parteneri, reprezentarea sectoarelor de interes local se prezintă după cum urmează:

Sectorul public21 autorități publice locale,

Sectorul privat113 parteneri privați (constituiți sub diferite forme de organizare – forme asociative, SRL-uri, II/IF/PFA, profesii liberale),

Societatea civilă5 parteneri (organizații non-guvernamentale),

Persoane fizice relevante1 partener.

Parteneriatul mai sus descris a fost creat pe premisele faptului că o parte a teritoriului definit (21 localități) a beneficiat de experiența implementării Axei IV LEADER în perioada de programare 2007 – 2013 și pe constatarea practică că o asemenea experiență poate influența in mod benefic viața oamenilor din zonele rurale, oferind comunităților o parte din instrumentele necesare pentru a juca un rol activ în modelarea propriului viitor. Astfel, în condițiile oportunităților de finanțare aferente perioadei de programare 2014 – 2020 parteneriatul și implicit teritoriul aferent și-a reconfirmat implicarea în dezvoltarea locală atrăgând în acest proces alte 4 noi localități (Albești, Amara, Buești, Perieți).

În cadrul abordării tip LEADER partenerii au ales să-și manifeste disponibilitatea de a-și aduce aportul la dezvoltarea echilibrată și durabilă a teritoriului printr-o abordare de jos în sus, bazata pe implicarea tuturor actorilor locali relevanți, astfel încât să-și valorifice potențialul la maximum și să depășească dificultățile pe care le-ar putea întâmpina.

Parteneriatul este reprezentat preponderent de sectoarele privat/societate civilă (85%), deși implicarea sectorului public a fost o condiție esențială pentru succesul acestuia bazată pe eficacitatea structurilor administrative locale care și-au asumat rolul de parteneri capabili să asigure un cadru comun ți fertil pentru interesele private și să susțină permanent implementarea proiectelor de tip LEADER. Sectorul public își manifestă în continuare interesul pentru dezvoltarea teritoriului prin implicarea activă în sprijinirea tuturor acțiunilor legate de implementarea unei strategii locale al cărei scop este îmbunătățirea calității vieții la nivel local. In acest sens, partenerii publici și-au arătat disponibilitatea de a susține logistic aparatul administrativ GAL prin facilitarea transmiterii informațiilor către comunitate, prin punerea la dispoziție a unor spații adecvate pentru derularea activităților, prin atragerea unor fonduri care să răspundă rezolvării unor probleme punctuale ale localităților partenere. Un rol extrem de important revine sectorului privat, mai cu seamă atunci când ținta este obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și durabile datorită și aceasta datorită importanței și a efectelor sale multiplicatoare asupra economiei și a forței de muncă. La nivelul teritoriului, partenerii din sectorul privat se implică în mod activ în dezvoltarea zonei în procesul comun de luare a deciziilor printr-o interacțiune permanentă cu ceilalți parteneri, în cadru proceselor de identificare și analiză a nevoilor locale și de planificare a implementării activităților comune (inclusiv în ceea ce privește alocare de resurse: timp, capital uman/material, diverse facilități). În acest sens,  partenerii privați au înțeles că pot folosi oportunitățile financiare disponibile prin programul LEADER pentru dezvoltarea economiei locale, creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor populației locale, aducând astfel plus valoare la nivelul teritoriului. Implicarea sectorului privat în dezvoltarea teritoriului vizează în același timp și încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură, promovarea organizării lațului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și a unei dezvoltări economice echilibrate la nivelul teritoriului de tip LEADER, mai cu seamă că la nivelul teritoriului există forme asociative care vizează sectorul agricol (societăți agricole / cooperative agricole) care și-au manifestat interesul și implicarea în dezvoltarea sectoarelor reprezentate (asociere). Societatea civilă reprezentată la nivelul parteneriatului prin 7 organizații nonguvernamentale, însumând 5% din total parteneri, vizează prin activitatea lor diferite domenii de interes, iar implicarea societății civile în procesul dezvoltării teritoriului a apărut ca o consecință firească pentru evoluția și dezvoltarea economică, social-culturală a teritoriului. Reprezentanții societății civile sunt implicați în viața comunităților locale și au experiență în desfășurarea activităților specifice, fapt ce-i face să fie parteneri viabili și activi în funcționarea parteneriatului. Activitățile acestor parteneri au obiecte de activitate în concordanță cu specificul teritoriului: sprijinirea dezvoltării locale, regionale și naționale, protecția mediului, sprijinirea tineretului, culturii, incluziunii sociale (persoanelor de etnie rromă, grupurilor vulnerabile, copiilor și tinerilor instituționalizați).

În concluzie, parteneriatul public-privat constituit la nivelul teritoriului reprezintă o structură optimă pentru implementarea a unei inițiative strategice pentru dezvoltare la nivel local adaptată nevoilor locale și bazată pe resursele și caracteristicile aferente acestora.

 

 


Loading map...

Loading