Fișa măsurii 142

MOTIVATIA SPRIJITULUI

Cresterea competitivitătii acestui sector este conditionată de valorificarea pe piată a unor produse agricole corespunzătoare din punct de vedere calitativ si cantitativ. Adaptarea productiei la cerintele pietei poate fi accelerată semnificativ de asocierea producătorilor agricoli, care are drept consecină constientizarea acestora asupra importantei aplicării unor tehnologii de productie unitare, corespunzătoare solicitărilor procesatorilor sau comertului cu ridicata. De asemenea, lipsa sustinerii financiare a înfiintării si functionării formelor de asociere a condus la mentinerea unei dualităti formată, pe de o parte, din exploatatiile de subzistentă si semi-subzistentă, iar pe de altă parte din exploatatiile comerciale.

La aceasta s-au adăugat reticenta si interesul scăzut al producătorilor agricoli fată de formele asociative, datorită:

 • nivelului de constientizare: lipsa de informatii si experientă în astfel de activităti, constientizarea redusă a fermierilor în ceea ce priveste avantajele rezultate dintr-o actiune comună;
 • aspectelor economice si legislative: insuficienta surselor de finantare pentru începerea unei activităti economice, lipsa de interes a unitătilor de prelucrare a produselor primare din agricultură si sectorul forestier pentru a încheia contracte comerciale, modificarea continuă a legislatiei în domeniu;
 • aspectelor privind pregătirea, consilierea si consultanta: gradul diferit de pregătire al persoanelor implicate în formele asociative, precum si întelegerea diferită a scopurilor si principiilor de functionare ale acestora, insuficienta serviciilor de consiliere si consultantă si concentrarea acestora pe aspectul cantitativ si nu pe cel calitativ si economic.

Până în prezent, în România au fost recunoscute, în conformitate cu legislatia natională în vigoare, un număr de 56 grupuri de producători, dintre acestea 4 grupuri de producători au depus proiecte de finantare din fonduri SAPARD, în principal pentru legume-fructe, lapte si produse lactate, cartofi, carne de pasăre si ouă, carne ovine si caprine, miere si produse din miere. În urma analizei relatiei dintre exploatatiile de subzistentă si semi-subzistentă cu piata, se impune în continuare identificarea oportunitătilor pentru o mai bună valorificare a productiei agricole. În contextul în care asocierea în grupuri de producători a constituit o pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-subzistentă în ferme familiale comerciale, această măsură este extrem de importantă.

OBIECTIVE GETERALE

Cresterea competitivitătii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relatiilor dintre producători si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.

OBIECTIVE SPECIFICE

Încurajarea înfiintării grupurilor de producători din sectorul agricol si silvic în vederea obtinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare si sprijinirea accesului la piată a propriilor membri.

OBIECTIVE OPERATIOTALE

Cresterea numărului de grupuri de producători sprijinite pentru înfiintare si functionare administrativă si cresterea veniturilor prin îmbunătătirea capacitătii tehnice si de management a membrilor acestora.

DOMETIUL DE ACTIVITATE

Domeniul de actiune al măsurii îl constituie încurajarea înfiintării si functionarii administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare, ceea ce va conduce la:

 1. Adaptarea productiei la cerintele si exigentele pietei;
 2. Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor si distributia produselor cu ridicata;
 3. Cresterea valorii adăugate a productiei obtinute în comun si o mai bună gestionare economică a resurselor si rezultatelor obtinute;
 4. Stabilirea unor reguli comune în ceea ce priveste informatiile asupra productiei, în special cu privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, acordându-se o atentie deosebită produselor obtinute în cantităti corespunzătoare pentru industria prelucrătoare si pentru reteaua de comercializare.

Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu al României.

Descrierea tipului de beteficiari

Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Se exclud de la finantare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul national, precum si organizatiile de producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum si organizatiile de producători de hamei.Ut beteficiar care a îtdeplitit cotdiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute ît această fişă este considerat că îtdepliteşte condiţiile prevăzute la art. 51 alit. 3 dit Regulamettul (CE) tr. 1974/2006.

Descrierea procedurii oficiale pentru recunoasterea grupurilor inclusiv criteriile de recunoastere

Conform legislatiei în vigoare, grupurile de producători sunt recunoscute de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, responsabil pentru:

 1. analiza si decizia privind recunoasterea grupului de producători;
 2. verificarea periodică a conditiilor de recunoastere;
 3. emiterea si înregistrarea avizului de recunoastere al grupului de producători într-un registru special, deschis în acest scop;
 4. retragerea Avizului de recunoastere acordat grupului de producători, în situatia în care acesta a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitătii, precum si atunci când obligatiile fată de membrii grupurilor de producători, cuprinse în actul constitutiv, nu mai sunt respectate.

Criterii de selecţie

Legislatia în vigoare (Ordonanta nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005) prevede în principal, următoarele criterii de recunoastere ale grupului de producători:

 1. să fie persoană juridică înfiintată la initiativa producătorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa în comun produsele agricole si silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:
  1. planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, în special conform conditiilor de calitate si cantitate;
  2. promovarea concentrării ofertei si plasarea pe piată a produselor obtinute de membrii săi;
  3. reducerea costurilor de productie si stabilirea preturilor la producător;
  4. promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentienerea si/sau promovarea biodiversitatii.
 2. alte conditii de recunoastere se referă la:
  1. grupul de producători este format din cel putin 5 membri;
  2. să comercializeze cel putin 75% din productia proprie prin intermediul grupului de producători;
  3. dovedeste prin evidenta contabilă o valoare minimă a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solictă recunoasterea, de cel putin 10.000 Euro, echivalent în lei;
  4. detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare si urmărire cantitativă, calitativă si valorică a productiei membrilor;
  5. membrii grupului de producători au obligatia de a plăti contributiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiintarea si functionarea grupului de producători.
 3. să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligatiile membrilor si ale grupului de producători;
 4. să dispună de organe de conducere si mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial si financiar pentru functionarea grupului de producători.

Se acorda prioritate :

 1. Grupurilor care au peste 30% din membrii din randul tinerilor
 2. Grupurilor care au membrii ce intra in categoria fermierilor de subzistenta
 3. Grpurilor care au proiecte ce includ activitati de protectia mediului
 4. Grupurilor care produc ecologic

Sectoare vizate

Sprijinul se acordă pentru grupurile de producători recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare, pentru următoarelor categorii:

 1. Sectorul agricol:
  1. culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp);
  2. horticultură ( flori, plante ornamentale);
  3. viticultură (vită de vie pentru vin );
  4. cresterea animalelor pentru lapte;
  5. cresterea animalelor (excluzând laptele);
  6. granivore (porci si păsări);
  7. mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi vegetale si cresterea animalelor).
 2. Sectorul forestier:
  1. produse lemnoase;
  2. produse nelemnoase.

Conditiile de selecție a grupurilor de producători vor putea fi revizuite într-o perioadă de 2 ani de la lansarea programului.

In cadrul acestei masuri se acorda sprijin public nerambursabil de 100%,conform anexei Regulamentului (CE)nr.1698/2005.Suma acordata prin aceasta masura se calculeaza anual in functie de valoarea productiei anuale comercializate de catre grupul de producatori recunoscuta

Finanţare

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţiotală) : Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu (euro) Estimarea costului total pe măsură (euro) Contribuţia FEADR – măsură (euro) Contribuţia publică taţiotală (euro) Contribuţia privată (euro)
3 50.000 150.000 120.000 30.000 0

Obține acest document în mod gratuit accesînd următorul link:

Descarcă PDF