Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare pentru Măsura 313

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:

  1. Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (unde este cazul) întocmit/actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii publici şi pentru ONG-uri, însoţit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru toate acţiunile din cadrul proiectului depus de solicitanţi Comune şi ADI-uri sau Studiu de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/sau montaj, întocmit conform conţinutului cadru pentru solicitanţii privaţi aşa cum este prezentat în anexa la Ghidul Solicitantului.
  2. Memoriul Justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj (pentru privaţi sau pentru publici, după caz, conform modelului care este anexat la Ghidul Solicitantului).
 1. Situaţiile financiare (bilanț formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară însoţite de confirmarea de depunere (cu sumele de control) la Oficiul Registrului Comerţului în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să nu fie negativ. Excepție fac solicitanții care nu au înregistrat venituri din exploatare.

  Sau, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară, însoţită de confirmarea de depunere emisă de Oficiul Registrului Comerţului în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ.

  Sau Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară însoţită de confirmarea de depunere emisă de Oficiul Registrului Comerţului, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

  Sau Situațiile financiare (bilanț formularul 10, cont de profit și pierderi formularul 20, formularele 30 și 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare. Se vor prezenta situațiile financiare pentru anii n, n−1 și n−2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de Finanţare (pentru verificarea încadrării în categoria firmelor în dificultate).

  1. Certificat de urbanism/Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare, conform modelului din Ghid.
  2. Avizul faza SF privind respectarea criteriului de încadrare în specificul arhitectural local eliberat de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, cu privire la atestarea respectării criteriului de încadrare în arhitectura specifică locală (conform Anexei 13 din Ghidul Solicitantului).
  1. Pentru comune şi ADI-uri Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (în cazul în care clădirea/ terenul este inclus în domeniul public/ privat al comunei);

   Sau Inventarul domeniului public/ privat întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia pentru terenul pe care se realizează investiţia, însoţit de acordul autorităţii deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în domeniul public/ privat sau administrarea unei autorităţi publice locale, alta decât solicitantul), dacă este cazul. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, au survenit modificări şi/ sau completări, solicitantul trebuie să depună și: Hotărârea consiliului local privind aprobarea modificărilor la inventar, în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor art.115, alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului,în condiţiile legii.

   Sau Avizul/acordul administratorului/proprietarului terenului aparţinând domeniului public/privat, altul decât cel administrat de primărie, dacă este cazul.

   Sau Document ce atestă proprietatea asupra terenului pentru domeniul privat al comunei şi/sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, comodat, concesiune,(alte tipuri de folosinţă conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investiţia, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.

  2. Pentru ONG/micro-întreprinderi/fersoane fizice Document care atestă dreptul de proprietate asupra clădirii sau contract de concesiune pentru clădirea unde va fi realizată investiția, pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare. Contractul de concesiune va fi însoțit de adresa emisă de concendent care conține situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte clauze.

   Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului sau contract de concesiune pentru terenul pe care va fi amplasată construcţia, pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanţare. Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care conţine:

   1. situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze;
   2. suprafaţa concesionată la zi — dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, de comodat, (alte tipuri de folosinţă conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investiţia, pe o perioadă de cel puţin 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanţare.

   Pentru construcţiile definitive, solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vânzare-cumparare, de schimb, de donaţie, contract de superficie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/contract de concesiune, definite conform Legii nr.50/1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia.

   Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului.

  3. Sau document încheiat la notariat care să certifice dreptul de folosință asupra clădirii unde se va realiza investiția (contract de comodat, închiriere), în conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii Cererii de Finanțare (doar pentru investițiile aferente componentelor b, c și d). Contractul de comodat sau de închiriere trebuie însoțit de extras de carte funciară, pentru imobilul care face obiectul finanțării.
 2. Clasarea notificării sau Decizia etapei de evaluare inițială sau Decizia etapei de încadrare sau Acord de mediu/Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
  1. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică.

   Sau notificare privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică.

   Sau notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică.

  2. Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
 3. Pentru unităţile care se modernizează:
  1. Autorizaţia Sanitară/Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.
  2. Și/sau Autorizaţia Sanitar-veterinară/ Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor/Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar-veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.
  3. Nota de constatare privind condiţiile de mediu, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.
  1. Pentru comune şi ADI Hotărârea Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
   • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
   • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare;
   • angajamentul de a utiliza spaţiul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică exclusiv pentru activitatea acestuia;
   • angajamentul că va asigura personal calificat (min. 2 angajaţi) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare şi promovare turistică.
  2. Pentru ONG-uri Declaraţie pe propria răspundere referitoare la instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii):
   • necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
   • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare;
   • angajamentul de a utiliza spaţiul în care se va amenaja centrul local de informare şi promovare turistică, exclusiv pentru activitatea acestuia;
   • angajamentul că va asigura personal calificat (min. 2 angajaţi) ca agent de turism sau ghid de turism pentru centrul local de informare şi promovare turistică.
  1. Certificat de înregistrare fiscală
  2. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare.
  3. Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de Finanţare şi semnarea Contractului de Finanţare, însoţit de Declaraţie pe propria răspundere că îşi va deschide un punct de lucru în spaţiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită Finanţare, conform legislaţiei în vigoare, pentru investiţiile noi.
  4. Pentru ONG:
   1. încheierea privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
   2. actul constitutiv (durata de funcţionare a asociaţiei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minimum 8 ani de la data depunerii Cererii de Finanţare). Sentinţa judecatorească de înfiinţare şi, dacă e cazul,Hotărârile/ Sentinţele prin care au fost aduse modificări actelor constitutive;
   3. statutul asociaţiei şi fundaţiei.
  5. Pentru ADI-uri:
   1. Încheierea privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi
   2. Act de înfiinţare şi statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (durata de funcţionare a asociaţiei trebuie să fie pe termen nedeterminat sau pe minimum 8 ani de la data depunerii Cererii de Finanţare).
  6. Pentru Societăți cooperative de gradul 1 – meșteșugărești/ de consum, care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural: actul constitutiv al societății cooperative de gradul 1- meşteşugăreşti/de consum.
  1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru în mediul rural (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/ 1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/ 2006, cu modificarile şi completările ulterioare.

   Pentru investiţiile noi Declaraţie pe propria răspundere că îşi va deschide un punct de lucru în spaţiul rural, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare, conform legislaţiei în vigoare, înaintea ultimei plăţi a ajutorului, dacă este cazul.

  2. Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, anexă la Ghidul Solicitantului.
 4. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costul şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanţare nerambursabile în ultimii 3 ani, pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
  1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituții financiar-bancare):
   1. extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii Cererii de Finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;
   2. extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii Cererii de Finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă emis de organizaţia care a acordat-o;
   3. extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;
   4. extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii Cererii de Finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;
   5. scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 de zile de la data emiterii.
  2. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/ trezoreriei şi ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP.
  1. Certificate de atestare fiscală, emise de către:
   1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice, pentru obligaţiile fiscale şi sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
   2. Autorităţile administraţiei publice locale, în raza cărora îşi au sediul social şi/ sau punctul de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor), pentru obligaţiile de plată către bugetul local, dacă este cazul. Aceste certificate trebuie să ateste lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante.
  2. Graficul de eşalonare a datoriilor, în cazul în care această eşalonare a fost acordată.
 5. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. Declaraţia va fi dată de Microîntreprinderile cu activitate pe o perioadă mai mare de 2 ani fiscali.
 6. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) pentru construcţia/ modernizarea, sau extinderea structurilor de primire turistică, după caz, şi pentru modernizări Declaraţie pe propria răspundere că modernizarea structurii de primire turistică va presupune în mod obligatoriu creşterea nivelului de confort cu cel puţin o margaretă/stea.
 7. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) pentru structura de primire turistică respectivă (în cazul modernizării/ extinderii).
 8. Copie după diploma de studii/ certificat de formare profesională care să facă dovada deţinerii, de către beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect, de aptitudini manageriale/ de marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţa, cursuri de formare profesională absolvite — cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) (poate fi şi o persoană din cadrul societăţii pentru care va prezenta document care să certifice poziţia în societate — carte de muncă, acţionar) sau

  Declaraţie pe propria răspundere care să menţioneze că beneficiarul proiectului şi/ sau reprezentantul legal de proiect va/ vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

 9. Pentru investiţiile în agroturism:
  1. Document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care să reiasă înscrierea în registrul fermelor, pentru exploataţii egale sau mai mari de 1 hectar.
  2. Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploataţii mai mici de 1 hectar.
 10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis.
 11. Pentru investiţiile din cadrul componentelor c) şi d), adeverinţe eliberate de primăriile din zona omogenă respectivă, privind activităţile/ investiţiile realizate în turism.
 12. Hotărâre de Consiliu Județean prin care se aprobă strategia județeană, însoțită de extras care să ateste că investiția se încadrează în această strategie

  Sau Adresă emisă de un GAL autorizat care să confirme că investiția se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală (tip LEADER)

  Sau Document care atestă instituirea regimului de arie protejată (lege, Hotărâre de Guvern, Hotărâri ale Consiliilor Județene sau locale, etc.), conform OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Protocol de colaborare pentru promovarea ariilor naturale protejate (parcuri naționale, rezervații naturale, etc.) încheiat cu administrația respectivei arii naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia pe toată durata de funcționare a centrului.

  De asemenea, protocolul trebuie să prevadă faptul că aria naturală protejată se regăsește parțial sau total pe teritoriul comunei/ comunelor vizate de proiect. În cazul unui solicitant ADI, aria naturală protejată trebuie să se regăsească (parţial sau total) în cel puțin una din comunele ADI-ului.

 13. Precontracte încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural-tradiționale pentru turiști.
 14. Angajament ca la momentul finalizarii investitiei, beneficiarul va domicilia permanent in locatia/gospodaria in care s-a infiintat pensiunea agroturistica (fie in aceeasi cladire, fie în clădire independentă).

Descărcați acest document în format PDF.