Documente necesare întocmirii cererii de finanţare pentru Măsura 322

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:

 1. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevad lucrari de construcții si/sau montaj. Acest document se va întocmit de catre toți solicitanții pentru proiectele individuale/integrate care nu prevad lucrari de construcții-montaj.

  Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) întocmit/ actualizat conform continutului cadru si metodologiei stipulate în HG nr. 28/09.01.2008 însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, în cazul solicitantilor Comune si ADI-uri.

  Pentru proiectele care vizeaza investitii asupra obiectivelor de patrimoniu, solicitantul va prezenta si: documenta ia întocmita conform Continutului Cadru al documentatiilor de restaurare a monumentelor istorice (DISPOZI IE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii în domeniul avizarii, elaborat de Ministerul Culturii si Cultelor, pentru investitii de restaurare/ consolidare a obiectivelor de patrimoniu sau documentatie justificativa pentru investitii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizata de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural – judeteana

  Proiect tehnic.

 2. Certificatul de urbanism/Autorizație de construire pentru proiecte care prevad construcții.

  Pentru investițiile care vizeaza componenta b, Certificatul de Urbanism va fi însotit de Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecților, care confirma respectarea arhitecturii specifice locale (daca este cazul).

  Atenție! În certificatul de urbanism trebuie specificat numele proiectului/investiției exact cum este mentionat în Cererea de finantare, exceptie facând proiectele integrate.

 3. Documente pentru teren/cladiri
  • Pentru primarii si ADI-uri:
   • în cazul în care cladirea/terenul este proprietatea primariei/lor – Inventarul primariei/ilor întocmit conform legislatiei în vigoare privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia/acestora;
   • în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publica sau administrarea unei autoritați publice locale, alta decât solicitantul – Inventarul domeniului public pentru terenul pe carese realizeaza investitia, însotit de acordul autoritații detinatoare;
   • si avizul administratorului terenului apartinând domeniului public, altul decât cel administrat de primarie, daca este cazul.
  • Pentru ONG, asezaminte culturale, instituții de cult: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si construcțiilor sau contract de concesiune asupra cladirii / terenului pe care va fi amplasata construcția, valabil pe o perioada de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanțare.

   Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisa de concendent care contine:

   • situația privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investițiilor prevazute în contract si alte clauze;
   • suprafața concesionata la zi – daca pentru suprafa a concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se menționeze care este suprafața supusa acestui proces.
  • Pentru persoane fizice si juridice: document care sa ateste dreptul de proprietate/document încheiat la notariat care atesta dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o perioada de minim 10 ani de la depunerea cererii de finantare.
 4. Adeverinta conform Protocolului incheiat între APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului.
 5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz, daca este cazul.
 6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiții asupra retelei de joasa tensiune sau asupra rețelei publice de iluminat, daca este cazul.
 7. Avizul sanitar privind constatarea conformita ii proiectului cu condi iile de igiena si sanatate publica sau

  Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena sau sanatate publica sau

  Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii condițiilor de igiena si sanatate publica, daca este cazul.

 8. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul.
 9. Avizul eliberat de Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Național Județeana, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentația este adecvata), daca este cazul.

  Aviz din partea Autoritații publice centrale pentru protecția mediului sau Hotarâre a Consiliului Județean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în care elementul de cadru natural specificat în documentația anexata cererii de finanțare nu se regaseste în Lista ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului).

 10. Expertiza tehnica de specialitate asupra construcției existente, inclusiv pentru investiții de restaurare, consolidare si conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmita, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat.

  Pentru investiții de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnica va avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice).

 11. Pentru primarii si ADI-uri, Hotarârea Consiliului Local/ Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului, cu referire la urmatoarele puncte obligatorii:
  • necesitatea si oportunitatea investiției;
  • numarul de locuitori ai comunei/lor solicitante;
  • angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementarile în vigoare privind condi iile de exploatare a drumurilor (daca este cazul);
  • angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța si gestionarea investiției, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investi ia a fost data în exploatare;
  • necesitatea si oportunitatea încheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/asezamânt cultural (daca e cazul).

  Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenana investiției, pe o perioada de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a fost data în exploatare.

 12. Actul de înființare si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara.
 13. Certificatul de înregistrare fiscala, Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC) conform legislatiei în vigoare și Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului care specifica faptul ca societatea este în functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul).
 14. Încheierea privind înscrierea în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, solicitat doar pentru ONG-uri si ADI-uri;

  Certificatul de înregistrare si actul de înfiintare si functionare emis de unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie), solicitat doar pentru institutii de cult;

  Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale.

 15. Lista agenților economici si a instituțiilor de interes public, deserviți de proiect, care va conține denumirea, adresa, activitatea desfasurata, domeniul de activitate si

  Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investiției si angajamentul de racordare din surse proprii la rețeaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica, sau ca sunt de acord cu plata colectarii deseurilor. Lista trebuie sa contina nume, prenume, semnatura, adresa, termen de racordare (maxim 3 ani de la finalizarea investi iei publice), precum si tariful perceput.

 16. Hotarârea consiliului parohial privind realizarea investiției si asigurarea cofinanțarii, daca este cazul.
 17. Precontract cu o firma autorizata, vizând ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal, daca este cazul.
 18. Declarație pe proprie raspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinanțarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanțare.

  Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se deruleaza opera iunile cu APDRP). Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie.

 19. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, daca este cazul.
 20. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale restante si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat, daca este cazul.
 21. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila începând cu anul 2002 pentru aceleasi tipuri de investitii.
 22. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare, se solicita în functie de reteaua care se realizeaza în cadrul masurii (daca se realizeaza reteaua de alimentare cu apa se solicita pentru reteaua de canalizare existenta si invers), precum si pentru extinderea si/sau reabilitarea retelei existente (apa si/sau canalizare), daca este cazul.
 23. Aviz tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, în care sa se certifice ca investi ia în apa/apa uzata propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul Județean aprobat, in cazul solicitantilor care sunt parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu sau

  Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Județean pentru investitia de apa/apa uzata în care sa se certifice ca investiția propusa prin proiect respecta soluția tehnica din Master Planul Județean aprobat precum si ca solicitantul nu face parte din nici o Asociație de Dezvoltare Intercomunitara înființata conform cerințelor POS Mediu.

 24. Adresa emisa de Consiliul județean/ADR care sa confirme ca investiția se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau județeana, daca este cazul.
 25. Aviz eliberat de Apele Române care sa certifice ca investiția în rețeaua de alimentare cu apa se realizeaza într-o zona în care apa este insuficienta, daca este cazul.
 26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa în zona respectiva este poluata sau prezinta o concentraie ridicata de nitrati, daca este cazul.
 27. Situația achizițiilor publice efectuate pâna la depunerea Cererii de Finanțare (conform modelului din cererea de finanare), daca este cazul.
 28. Acord de parteneriat (conform modelului anexat la Ghidul Solicitantului disponibil pe pagina web www.apdrp.ro).

  Atenție! Prevederile prezentului acord reprezinta conditii obligatorii minimale de accepare a documentului, acesta putand suporta completari în functie de particularitatile parteneriatului. În cazul de desfiintare a Acordului de parteneriat comuna este obligata sa încheie un alt Acord de parteneriat, în aceleasi conditii ca cel initial, în caz contrar APDRP va constitui debit semnatarului contractului.

 29. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

  Atenție! Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finantare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislatia în vigoare.

Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP

Dosarul cererii de finanțare

 • Cererea de Finanțare – Anexa 1 vezi link www.apdrp.ro
 • Memoriu Justificativ – Anexa 3 vezi link www.apdrp.ro
 • Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu – Anexa 4.1 vezi link www.apdrp.ro
 • Model de determinare a procentului sprijinului public nerambursabil – Anexa 4.2 vezi link www.apdrp.ro
 • Adresa de înstiințare (document necesar în cazul în care certificatul de urbanism/fisa tehnica emisa de APM/Avizul sanitar veterinar/Avizul sanitar este/sunt emise pe numele unei persoane fizice/juridice diferite de solicitant ) vezi link www.apdrp.ro
 • Contractul de Finanțare – Anexa 5 (document cadru care reglementeaza acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP si beneficiarul fondurilor nerambursabile); link www.apdrp.ro

Dosarul cererii de plată

 • Declarația de esalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro
 • Cererea de Plata pentru avans – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro
 • Cererea de Plata – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro
 • Declaraia de cheltuieli – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro
 • Raportul de execuie – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro
 • Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului finantarii nerambursabila – Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro