Criterii de selecție pentru măsura 322

Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“

Cod criteriu: SGAL1

Criteriul de selecție: Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani)

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor: BI/CI


Cod criteriu: SGAL2

Criteriul de selecție: Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor: Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).

Precizări: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; apa + canal, energie electrica, gaz, statii de transfer).


Cod criteriu: SGAL3

Criteriul de selecție:Localitati rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat

 • localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) — 10 puncte;
 • localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) — 7 puncte;
 • localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) — 5 puncte.

Punctajul stabilit: maximum 10 puncte

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenta A.D.I.-ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este beneficiara a componentei majoritare din proiect).

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.


Cod criteriu: SGAL4

Criteriul de selecție:Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc) realizate de către:

 • ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora legal constituite) — 10 puncte;
 • comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale — 7 puncte;
 • comune si A.D.I.-uri. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate — 5 puncte.

Punctajul stabilit: maximum 10 puncte

Document doveditor:Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt prevazute investitii directe în:

 • renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale (cu exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare prin „Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale daca acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala);
 • târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale;
 • restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural clasa B (arhitectura laica: constructii, statui, situri arheologice etc., arhitectura de cult: biserici, clopotnite etc.);
 • protejarea unor elemente ale cadrului natural (fântâni, izvoare, cascade, pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza la proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului Judetean.

Cod criteriu: SGAL5

Criteriul de selecție: Proiectele care includ actiuni de protectia mediului.

Punctajul stabilit: 5 puncte

Document doveditor: Conform Ghidul Socilitantului si Fisa Masurii 322


Cod criteriu: SGAL6

Criteriul de selecție: Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legilatiei in vigoare.

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor: Conform Ghidul Socilitantului si Fisa Masurii 322


Criterii de selecție preluate din „Ghidul solicitantului pentru măsura 322“ PNDR

Cod criteriu: S1

Criteriul de selecție: Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana.

Punctajul stabilit: 20 puncte

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o adresa de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala sau dacă investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv (daca este cazul).

Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala.

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar


Cod criteriu: S2

Criteriul de selecție: Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în localitatile rurale între 2.000–10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu.

Punctajul stabilit: 10 puncte

Document doveditor: In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.

Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane:

 • sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze realizarea unui sistem functional de apa/apa uzata)
 • sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta conditie)
 • Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional
 • proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza investitia, nu trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU).

Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa îndeplineasca cele patru criterii de mai sus. Organismul Intermediar al POS Mediu ofera informatii referitoare la populatia echivalenta a acestor comune.


Cod criteriu: S3

Criteriul de selecție: Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de transport (feroviare si fluviale).

Punctajul stabilit: 10 puncte

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate. In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a proiectului.


Cod criteriu: S4

Criteriul de selecție:Proiecte de investitii în infrastructura sociala:

 • realizate de catre ONG uri si unitati de cult (10 punte)
 • realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult (7 puncte)
 • realizate de comunea si A.D.I.-uri (5 puncte)

Punctajul stabilit: maximum 10 puncte

Document doveditor: Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii (crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale.

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale.


Suma maxima acordata criteriilor de selectie unui proiect este de 100 puncte.

In caz de egalitate se selecteaza proiectul cu valoare eligibila cea mai mica.