Anunț măsura 123, varianta integrală

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii 2/2013 pentru selecția proiectelor în cadrul măsurii M411 (prin Măsura 123 din PNDR)—„Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, conform priorităților descrise în strategia GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU CĂZĂNEȘTI-REVIGA.

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte Măsura 411(prin Măsura 123 PNDR) din 05.08.2013.
Data lansării apelului de selecție 10.07.2013
Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 05.08.2013-05.09.2013. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este: 05.09.2013, ora 14:00.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor pentru Măsura 411 (prin Măsura 123 PNDR) se va face la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA, din orașul Căzănești, șos. București, nr.3, judeţul Ialomița, în intervalul orar 08:00–14:00.
Fondul disponibil alocat în această sesiune Fondurile disponibile pentru Măsura 411 (prin Măsura 123 PNDR), în această sesiune sunt de 170.000 euro. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între 5.000 și 56.600 euro.
Model de Declarație Modelul de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar se găsește pe pagina web a GAL.
Documente justificative Documentele justificative pe care solicitantul trebuie să le depună odată cu depunerea proiectului:
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii si/sau montaj
sau
Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj;

2. Situaţiile financiare (bilanț formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară (în conformitate cu prevederile Normelor de închidere a exercițiului financiar 2011) în care rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) sa fie pozitiv (inclusiv 0);

3. Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/vor fi realizate investiţiile
– actul de proprietate asupra clădirii şi
– document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune
Pentru construcţiile cu caracter provizoriu: document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului
‐ pentru toate tipurile de clădiri si terenuri, extrasul de carte funciara
sau
documentul emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara teritorial, care dovedește ca într‐o unitate administrativ teritorială nu au fost finalizate lucrările de cadastru;

4. Certificat de urbanism/ autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii;

5. Clasarea Notificării,
sau,
Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată;
sau,
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/studiu de evaluare adecvată, daca este cazul,
sau
Decizia etapei de evaluare iniţială ‐ document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu;

6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituții financiare bancare);
6.2. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP);

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul;

8.1. Pentru unităţile supuse avizării sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
sau
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care să menţioneze „în urma verificării documentaţiei prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/notificării pentru siguranţa alimentelor/autorizării/înregistrării”;
8.2. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare:
Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă
sau
Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
sau,
Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă;

9. Pentru unitățile care se modernizează:
9.1 Autorizaţie sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare
9.2 Autorizaţie sanitar‐veterinară / Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor / Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare.
9.3 Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare;

10.1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte faptul că solicitantul are capital privat100% si codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicată, Documentul trebuie sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat, ștampilat de către autoritatea emitenta si sa fie emis cu cel mult o luna înaintea depunerii Cererii de finanțare
şi
10.2. Pentru întreprinderile mici şi mijlocii se va prezenta Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, Anexa 1 din Legea nr. 346/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare şi, dacă este cazul, Anexa nr.2, semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea (menționată in Certificatul constatator de la ORC).
sau
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că îndeplineşte condiţiile de întreprindere cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri de mai puţin de 200 de milioane de Euro;

11. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislației în vigoare
sau
Hotărâre judecătorească definitivă, actul de constituire şi statutul propriu pentru societăţi cooperative de valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole;
şi
Aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR.

12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabila începând cu anul 2002 pentru același tip de activitate (cod CAEN).

13. Declaraţie că firma nu este în dificultate. Declaraţia referitoare la firma în dificultate va fi dată de toţi solicitanţii, cu excepţia PFA‐urilor, IF-urilor şi societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali și va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.

14. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahăr, emisă de MADR (Departamentele de specialitate) pentru întreprinderea prelucrătoare.

15.1 Copie după diploma de studii /Certificat care sa dovedească pregătirea profesionala in domeniul pentru care solicita finanțarea pentru responsabilul legal/ beneficiar (poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care sa certifice poziția în societate:
Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă
şi
Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă, acționar).
15.2 Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice poziția in societate ‐ Adeverința care să ateste vechimea în muncă și în specialitate eliberată de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Muncă
și
Extras din Registrul General de Evidență a Salariaților care să ateste înregistrarea contractului individual de muncă, acționar) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

16.1 Pentru modernizări: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform Ord. 688/2007.
16.2 Pentru investiții noi:
a) Fișa de înregistrare ca procesator și producător în agricultura ecologică
b) Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspecție și certificare
c) Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime și produse finite) emis de un organism de inspecție și certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la ultima plată).

17.1 Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiţionale conform Ord. MAPDRP 690/2004 (pentru modernizări).
17.2 Declarația pe propria răspundere a solicitantului, pentru investiții noi, prin care se angajează ca la ultima plata sa prezinte documentul 17.1 pentru produsele tradiționale. In caz contrar, contractul se va rezilia.

18. Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de solicitant (IMM) eliberată de DAJ‐ul judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) care demonstrează că solicitantul este producător de materie primă, precizându‐se cantitatea obţinută în anul in curs, respectiv anul agricol 2011/2012.

19. Alte documente justificative (se vor specifica după caz):
19.1. Document emis de Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, însoţit de statutul asociației profesionale din componența unei OIPA.
19.2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitanții din Anexa Deciziei 2011/898/UE.
19.3. Autorizaţie de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicație geografică/DOC, eliberată de ONVPV (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole).
19.4. Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului pentru fiecare din cei minim 10 producători, care dețin părți sociale/ acțiuni și care specifică faptul că au capital privat 100%, codul CAEN principal agricol în domeniul proiectului, existența punctului de lucru și că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată.
19.5. Declarația pe propria răspundere a solicitantului (IMM) referitoare la procesarea/depozitarea materiei prime.

20. Declarația pe propria răspundere privind cofinanțarea conform Anexei 10.

Mai multe informații se găsesc pe site-ul https://ilgal.ro , în Ghidul Solicitantului de la Măsura 123. De asemenea vă rugăm să consultanti si site-ul APDRP, www.apdrp.ro, pentru a vizualiza ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 123, cât si anexele aferente acestui ghid.

Cerințe de conformitate si eligibilitate Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 123 din PNDR, cât și cele din Fișa Măsurii 123
Modalitatea de anunțare a rezultatului procesului de selecție a proiectelor Comitetul de selecție al proiectelor este format din 9 membri, 3 reprezentanți ai sectorului public, 6 reprezentanți ai sectorului privat; Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul https://ilgal.ro şi la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA. Anunţarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie al Comitetului de selecţie – GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA și va notifica în scris şi prin intermediul paginii web https://ilgal.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTIREVIGA.

Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie vor fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina web a GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA a Raportului de selecție intermediar. Anunţarea rezultatelor finale pe site, precum şi notificarea în scris a beneficiarilor, se vor face imediat după rezolvarea contestaţiilor, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data depunerii contestaţiilor.

Date de contact GAL GAL IALOMIȚA CENTRALĂ BALACIU-CĂZĂNEȘTI-REVIGA sediul: orașul Căzănești, șos. București, nr.3, județul Ialomița
pagina web: https://ilgal.ro, e-mail: galcazanesti@yahoo.com.
Telefon/fax: 0243/264.141; Pop Dumitru:0729882480;Simion Nicolae: 0729882486.

Program: Luni-Joi : 08,00-16,30; Vineri : 08,00-14,00.

Varianta originală a acestui anunț poate fi descărcată în mod gratuit accesînd următorul link:
Descarcă PDF