Anunţ Măsura 121 – iulie 2012

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță lansarea sesiunii numărul 1/2012 pentru selecția proiectelor în cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“.

Data publicării: 01.08.2012

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:Măsura 411 prin Măsura 121 PNDR

Data lansării apelului de selecție:15.08.2012

Data limită de depunere a proiectelor:Sesiunea este deschisă în perioada 15.08.2012–17.09.2012. Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 17.09.2012, orele 14:00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:Depunerea proiectelor pentru Măsura 411 prin Măsura 121 PNDR se va face la sediul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ din orașul Căzănești, strada București, nr. 68,  județul Ialomița, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Fondul disponibil: Fondurile disponibile pentru Măsura 411 prin Măsura 121 PNDR în această sesiune sunt de 300.000 €. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între 5.000 – 30.000 €.

Documente necesare: Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul  https://ilgal.ro. De asemenea, vă rugăm să consultați și site-ul www.apdrp.ropentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 121 cît și anexele aferente acestui ghid.

Cerințe de conformitate și de eligibilitate: Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi de eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 121 din PNDR cît și cele din fișa măsurii 121.

Componența Comitetului de Selecție: Comitetul de selecție a proiectelor este format din 9 membrii — 3 reprezentanți ai sectorului public și 6 reprezentanți ai sectorului privat.

Modalitatea de desfășurare a selecției: Procedura de selecţie va fi afişată pe site-ul https://ilgal.ro precum și la sediul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ din orașul Căzănești, strada București, nr. 68, județul Ialomița.

Anunțarea rezultatelor: Anunțarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție al Comitetului de selecţie din cadrul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ și va fi notificată, în scris și prin intermediul paginii de internet https://ilgal.ro, tuturor solicitanților privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia. Contestațiile privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet a Raportului de Selecție intermediar. Anunțarea rezultatelor finale pe site, precum și notificarea în scris a acestora, se va face imediat după rezolvarea contestațiilor, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data depunerii contestațiilor.

Date pentru contact și informații suplimentare: vă rugăm să accesați secțiunea Contact din cadrul sitului https://ilgal.ro. Puteți solicita informații și prin poștă, trimițînd un plic autoadresat la sediul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ din orașul Căzănești, strada București, nr. 68, județul Ialomița.

Descărcați acest document în format PDF