Fişa măsurii 322

Motivația sprijinului

Dezvoltarea economică şi socială a spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale, a serviciilor de bază şi valorificarea bogatei moşteniri rurale. Renovarea satelor reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii vieţii şi sporirea atractivităţii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate avea un impact major asigurând dezvoltarea spaţiului rural, în special, prin încurajarea şi facilitarea dezvoltării activităţilor economice. În prezent, în teritoriul nostru, ca şi în alte teritorii rurale, dotarea deficitră a teritoriului face ca accesul populației la serviciile de bază să fie deficitar. Totodată, slaba dezvoltare a infrastructurii de bază, poate avea un impact negativ asupra sănătăţii familiilor în comunităţile rurale. De asemenea spaţiile de interes public cum ar fi pieţele, locurile de parcare, parcurile neamenajate sau neîntreţinute limitează accesul populaţie la diverse servicii şi activităţi recreaţionale. Aceste exemple schiţează necesităţile şi îmbunătăţirile majore în infrastructura fizică de bază de care spaţiul rural are nevoie. Una dintre problemele cheie cu care se confruntă spaţiul rural românesc o constituie şi slaba dezvoltare a serviciilor de bază (facilităţi recreaţionale, sportive şi culturale, de îngrijire a copiilor, bătrânilor, servicii de transport public etc.). În acest sens, în majoritatea comunelor şi satelor, diversele servicii, ce ar caracteriza un spaţiu rural echilibrat îndreptat către o calitate bună a vieţii, sunt aproape inexistente. Această situaţie se datorează în mare parte inexistenţei elementului cheie şi anume cel al infrastructurii, reprezentând astfel o barieră în calea dezvoltării de activităţi economice şi de creare de oportunităţi ocupaţionale alternative.

Obiectivele măsurii

Obiectivul general al masurii vizeaza îmbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

Obiectivul specific vizeaza cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de servicii îmbunatatite.

Obiectivele operationale ale acestei masuri vizeaza:

 • Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural;
 • Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala;
 • Cresterea numarului de sate renovate;
 • Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite.

Domeniul de aplicabilitate și acțiuni prevăzute

Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii în spatiul rural pentru:

 • Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza;
 • Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;
 • Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Tipuri de servicii sau acțiuni sprijinite

Masura va acorda sprijin localitatilor membre GAL cu scopul imbunatatirii echiparii teritoriului in vederea reducerii disparitatilor si asigurarii accesului cetatenilor la serviciile de baza. Masura se va adresa in principal dotarilor edilitare: scoli, camine culturale, gradinite, sali de sport, terenuri sportive, infrastructura culturala, spatii recreative la nivel local sau microregional. Infrastructura fizica de baza slab dezvoltata, în majoritatea comunelor este, de asemenea, una dintre cauzele care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza în spatiul rural (facilitati culturale, recreationale, de îngrijire a copiilor si batrânilor, servicii de transport public etc). Spatiile recreationale (locuri de joaca pentru copii, parcuri, piste de biciclete, terenuri de sport) sunt de asemenea slab dezvoltate. Masura propusa doreste sa acorde sprijin in special urmatoarelor probleme ale comunitatilor:

 • Renovarea cladirilor publice si amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizarea de târguri etc;
 • Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în care este vorba de cladiri publice);
 • Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
 • Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszapezire, întretinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investitia initiala pentru înfiintarea serviciului;
 • Mici infrastructuri de utilitate public-privata;

Tipuri de acțiuni eligibile

 • modernizarea dotarilor edilitare;
 • investiții care să conducă la infiintarea de servicii noi la nivelul comunitatilor;
 • investiții care să conducă la infiintare de servicii comune la nivelul teritoriului GAL.

Tipul de costuri acoperite

Conform art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 vor fi sustinute si costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate în legislatia nationala , achizitionarea de patente si licente, în limita a 10% din valoarea total eligibila a proiectului iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%.

Criterii de eligibilitate

Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica într-una din categoriile de beneficiari definite.

Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitti/investitie din alte fonduri comunitare sau nationale.

Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei.

Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei.

Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apa) si legislatia în vigoare cu privire la normele de siguranta în transport/energie.

Proiectele de investitii în infrastructura de apa /apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista , fie un aviz din partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala /judeteana de apa /apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regaseste în situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi însotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei.

Investitia sa respecte Planul Urbanistic General.

Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala.

Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe întreaga perioada de programare (2007–2013).

Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa/canalizare/gaze/energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor.

Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.

Cheltuieli neeligibile

 • Proiectele de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea în constructii si nu sunt conforme cu normativele de proiectare.
 • Investitiile privind infrastructura de apa /apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor regional.
 • Cumpararea de teren si/sau de imobile.
 • Impozite si taxe fiscale.
 • Costuri operationale inclusiv costuri de întretinere si chirie.
 • Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de înfiintare si cheltuieli similare.
 • Investitii care fac obiectul Masurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la ferma si cele de exploatatie forestiera).
 • Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv obtinerea caracterului traditional autentic.
 • Renovarea si constructia de scoli, dispensare si spitale.
 • Investitiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national.
 • Constructia de aezaminte culturale noi.
 • Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurarii mentenantei sau orice alte cheltuieli generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.
 • TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005.
 • Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP.
 • Contributia în natura.
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
 • Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate.
 • Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.
 • Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal.
 • Achizitia de mijloace de transport rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport în numele tertilor.

Beneficiari

Autoritati publice locale, ONG-uri, parteneriate public-private și persoanele fizice si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural.

Intensitatea sprijinului

De până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit, dar valoarea finantarii nerambursabile nu depaseste suma de 50.000€; valoarea totala a proiectului poate fi de maxim 200.000€.

De până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 50.000€/beneficiar pentru o perioada de minimum 3 ani fiscali conform regulii „de minimis“ stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12

Criterii de selecție

 1. Localitile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara;
 2. Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat;
 3. Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana ;
 4. Proiecte integrate de investitii;
 5. Proiectele de investitii în infrastructura de apa /apa uzata în localitatile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu;
 6. Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura legatura cu principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) sau alte cai principale de transport (feroviare si fluviale);
 7. Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în zonele în care apa este insuficient sau în zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor de seceta ;
 8. Proiectele de investitii în infrastructura de apa /apa uzata pentru zonele în care apa prezint un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica prezint o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza sanatatea populatiei;
 9. Proiecte de investitii în infrastructura sociala;
 10. Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale;
 11. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legilatiei in vigoare.
 12. Proiectele de investitii adresate anumitor categorii de beneficiari ( tineri, femei)
 13. Proiectele care includ actiuni de protectia mediului;

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selectie mai sus mentionate. Sistemul de selectie este prevazut in documentul „Criterii de selecție pentru măsura 322“ al Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu — Căzăneşti — Reviga.

Finanțare

Număr de proiecte prevăzut: 12
Cost total mediu 50.000€
Estimarea costului total pe măsură 600.000€
Contribuția FEADR pe măsură 480.000€
Contribuția publică națională 120.000€
Contribuția privată 0€