Fișa măsurii 313

Motivația sprijinului

Dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și veniturilor alternative, precum și la cresterea atractivității spațiului rural.

Obiective specifice

 • crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei;
 • creșterea valorii adăugate în activități de turism;
 • crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;
 • creșterea numărului de turiști și a duratei de vizită.

Obiective operaționale

 • creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică
 • dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistice
 • crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic

Descrierea tipului de beneficiari

Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA), inclusiv societăți cooperative de gradul meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).

Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,cu modificările şi completările ulterioare);

ONG-uri definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 1. Micro-întreprinderile, atât cele existente, cât şi cele nou înfiinţate, trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Toti beneficiarii acestei măsuri trebuie să fie înregistraţi şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural.
 2. În cazul investiţiilor în agroturism, beneficiarul/ membrul gospodăriei agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării.
 3. Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei.
 4. Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate.
 5. Structurile de primire turistică rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare (Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare).
 6. Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistică rurale, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele.
 7. Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistică se va respecta definiţia agroturismului dată în cadrul acestei fişe, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă.
 8. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistică,exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică. Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG.
 9. Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală.
 10. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistică (inclusiv în structuri de primire agroturistică) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural.
 11. Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic.
 12. Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect trebuie să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/ cursuri de formare profesională absolvite — cel puţin nivel de iniţiere,cursuri de calificare, etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi.
 13. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective.
 14. Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu4 necesare investiţiei, să respecte după caz cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor protejate sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și acordurile conform legislației în vigoare, în domeniul mediului. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil.
 15. Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.
 16. Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului.

Criterii de selecţie:

Pentru componentele a) „Investiţii în infrastructura de primire turistică” şi b) „Investiţii în activităţi recreaţionale”:

 1. aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani;
 2. proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere;
 3. Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi;
 4. proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului;
 5. proiecte ce vizează activități recreaționale;
 6. proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice;
 7. proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale;
 8. proiecte de investiţii în agroturism.

Pentru componentele c) „Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” şi d) „Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”:

 1. proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ regional/ judeţean sau local (de tip LEADER);
 2. proiecte care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există minimum 15 acţiuni/investiţii de turism;
 3. proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile următoare:

 • proiecte ale caror solicitanti sunt reprezentati de tineri(persoane pana in 40 de ani);
 • proiecte care includ actiuni de protectia mediului;
 • proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme associative recunoscute conform legislatiei in vigoare.

Notă: Investiţiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare în scorarea criteriilor de selecţie.

Tipuri de investiţii şi de cheltuieli eligibile

 1. Investiţii în infrastructura de primire turistică:
  • construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistică realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;
  • pentru investiţii în structuri de primire turistică altele decât cele de agroturism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele;
  • pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă.

  În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistică, exceptând schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire agroturistică.

  De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a proiectelor.

 2. Investiţii în activităţi recreaţionale. Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum: amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting, etc.
 3. Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc:
  • construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice;
  • dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale;
  • amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice8 de utilitate publică etc.;
  • investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat,etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor;
  • investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: „drumul vinului”, al „olăritului”, al „cioplitorilor în lemn” etc.).
 4. dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare.Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/ 2006 pentru toate tipurile de acţiuni, vor fi susţinute cheltuielile cu:
  1. achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora, costurile de instalare şi montaj;
  2. costurile generale legate de întocmirea proiectului precum: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%.

Investiţiile şi costurile neeligibile

Investițiile și costurile neeligibile sînt următoarele:

 1. impozite şi taxe fiscale;
 2. costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
 3. comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
 4. achiziţionare de echipament second–hand;
 5. investiţii realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul şi/ sau acvacultura;
 6. achiziţionarea cailor pentru curse şi competiţii;
 7. cheltuieli generate de activităţile de creştere a cailor;
 8. achiziţionarea de teren/clădiri;
 9. achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
 10. achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru persoane, ca şi activitate principală;
 11. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005;Important!TVA-ul este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă (persoana fizică, grupul de persoane, instituţia publică, persoana juridică, precum şi orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică), care îndeplineşte cumulativ condiţiile:
  • nu este înregistrată în scopuri de TVA (plătitor de TVA);
  • TVA-ul este nerecuperabil;
  • este suportat în mod real şi definitiv de către aceasta (nu recuperează TVA-ul de la bugetul de stat sau din alte surse).
 12. costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 13. contribuţia în natură;
 14. costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima deasigurare etc.;
 15. costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
 16. costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente.

Volumul sprijinului

 • Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile;
 • Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:
  • 70% din totalul cheltuielilor eligibile;
  • 70% din totalul cheltuielilor eligibile;
  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Notă: valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000€.

Număr de proiecte prevăzut: 10
Cost total mediu 50.000€
Estimarea costului total pe măsură 500.000€
Contribuția FEADR pe măsură 280.000€
Contribuția publică națională 70.000€
Contribuția privată 150.000€

Descărcați acest document în format PDF.