Criterii de selecție pentru măsura 313

Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“

Pentru componentele a) „Investiţii în infrastructură de primire turistică“ şi b) „Investiţii în activităţi recreaţionale“

Cod criteriu: SGAL1

Criteriul de selecție: Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani)

Punctajul stabilit: 11

Document doveditor: persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; întreprindere individuală, titularul—întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

Precizări: În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi în condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare.


Cod criteriu: SGAL2

Criteriul de selecție: Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL3

Criteriul de selecție: Beneficiarul este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL4

Criteriul de selecție: Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani

Punctajul stabilit: 15

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanțare, Sectiunea C – Finanțări nerambursabile, solicitate și/sau obținute. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data notificării beneficiarului cu privire la plățile efectuate pentru investiția similară și data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. Se puncteaza criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani. Activități similare înseamnă același tip de investiție (exemplu: a beneficiat de SAPARD pentru meșteșuguri și aplică și prin FEADR tot pe meșteșuguri, atunci nu primeste punctaj, iar în cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeste punctaj).


Cod criteriu: SGAL5

Criteriul de selecție: Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere.

Punctajul stabilit: 2

Document doveditor: Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10—Lista comunelor cu potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în conformitate cu OUG nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a—zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală).


Cod criteriu: SGAL6

Criteriul de selecție: Proiectele care prin activitatea propusă creeaza mai mult de un loc de muncă/25.000€ investiți.

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor: Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât și pentru microîntreprinderile în funcțiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puțin un loc de muncă raportat la 25.000€.

Precizări: Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/număr locuri de munca nou create ≤ 25.000€, proiectul primeste punctaj. Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/număr locuri de munca nou create > 25.000€, proiectul nu primește punctaj.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate și punctul 3.2 pentru solicitanții care completează Memoriul justificativ) și pe baza formulelor de calcul prezentate. Se vor lua în considerare doar locurile de munca nou create, cu normă întreagă pentru personalul muncitor direct productiv și cel mult un loc de muncă indirect productiv. Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli eligibile. În cazul proiectelor care prevad achiziția de mașini/utilaje care necesită conducător, la o mașină/utilaj se va lua în considerare un om/schimb (conform numarului de schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi).


Cod criteriu: SGAL7

Criteriul de selecție: Proiecte integrate care combina acțiuni de componentele a), b), c) și d)

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL8

Criteriul de selecție: Proiecte care au în componență și investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice

Punctajul stabilit: 7

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul indicativ.


Cod criteriu: SGAL9

Criteriul de selecție: Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport traditionale cu tractiune animală (ex.: sănii, trăsuri, șarete, cărute etc.) și/sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiti organizatori/prestatori pentru furnizarea de servicii cultural-traditionale pentru turisti.

Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (de exemplu: achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, cărute etc.). În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/mijloace de transport traditionale, solicitantul va completa declaraţia pe proprie răspundere din Secţiunea F a Cererii de Finanţare.

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra obiecte tradiţionale/mijloace de transport traditionale numai de la meşteri care deţin unul dintre documentele:

  • cartea de meşteşugar;
  • declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în mod gratuit).

Cod criteriu: SGAL10

Criteriul de selecție:Proiecte de investiţii în agro-turism ai căror aplicanți nu au beneficiat de sprijin pentru investiții prin măsurile axei 1

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structuri de primire turistică (pensiuni agro-turistice). Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat dacă investiţiile aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.


Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313 PNDR

Cod criteriu: S1

Criteriul de selecție: Proiecte de investiții în activități recreaționale

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor: Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/MJ investiții de tipul celor din componenta b), investiții private în infrastructura de agrement. Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat dacă investițiile aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară din punctul de vedere valoric.


Suma maximă acordată criteriilor de selecție a unui proiect este de 100 puncte.

Descărcați acest document în format PDF.