Fișa măsurii 312

Motivația sprijinului

Dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Obiectivele specifice se refera la:

 1. Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural;
 2. Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole;
 3. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre microîntreprinderi.

Obiectivele operationale se refera la:

 1. Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol în spatiul rural;
 2. Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei;
 3. Încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
 4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.

Domeniul de activitate

Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi:

 • Industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
 • În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase, începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
 • Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul,confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

 • Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
 • Servicii de conectare si difuzare internet;
 • Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare;
 • Servicii medicale;
 • Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

Descrierea tipului de beneficiari

Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/2003 si în legislatia nationala în vigoare2 (având mai putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale în valoare de pâna la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) — a se vedea categoriile de beneficiari din Anexa 10.

Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) — care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microîntreprinderi, iar în situatia în care, în urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale Cererii de finantare.

Condiţii minime obligatorii

Condiţiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sînt următoarele:

 • Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si cele nou înfiintate (start-up – vezi definitie dictionar) trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect în spatiul rural (atât sediul social, cât si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate în mediul rural);
 • Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;
 • Micro-întreprinderea trebuie sa nu fie în dificultate4 – vezi definitie dictionar privind firma în dificultate – Anexa 4.2.
 • Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/ cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin la nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobândeasca pâna la efectuarea ultimei plati;
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;
 • Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/ autorizatiile de mediu5 necesare investitiei sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile, conform legislatiei în vigoare în domeniul mediului. În situatia în care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil;
 • Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani.
 • Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura co-finantarea proiectului
 • Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali (vezi anexa 4.3).

Criterii de selecţie

Pentru proiectele de investitii se vor aplica urmatorele criterii:

 • Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani;
 • Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro investiti;
 • Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat;
 • Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectelor (daca aplicantii sunt constituiti ca persoana fizica autorizata PFA/întreprindere individuala/ societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica (pentru urmatoarele categorii de solicitanti: persoana fizica autorizata (PFA) cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului si societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de finantare a proiectului.
 • Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate- vezi definitia din dictionar)- care aplica proiecte ce vizeaza activitati non-agricole productive;
 • Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale;
 • Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii;
 • Proiecte ai caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme associative recunoscute.

Tipuri de investiţii şi de cheltuieli eligibile

 1. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi:
  • Industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
  • În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase, începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
  • Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
 2. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).
 3. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
  • Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
  • Servicii de conectare si difuzare internet;
  • Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare;
  • Servicii medicale
  • Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.
 4. Investitii în producerea de energie regenerabila: achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii

Investiţiile şi costurile neeligibile

Prin Masura 312 nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

 • Activitati sprijinite prin masurile Axei 1 si Axei 2 ale PNDR;
 • Fabricarea bauturilor alcoolice si a berii;
 • Fabricarea produselor din tutun;
 • Fabricarea armamentului si munitiei;
 • Baterea monedelor;
 • Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica;
 • Actiuni exclusiv de comert si intermedieri comerciale, cu exceptia vânzarii de produse obtinute din propriul proces productiv;
 • Intermedieri financiare;
 • Tranzactii imobiliare;
 • Cercetare-dezvoltare;
 • Administratie publica si aparare;
 • Asigurari sociale din sistemul public.

Volumul sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de pana la 70%.

Număr de proiecte prevăzut: 10
Cost total mediu 40.000€
Estimarea costului total pe măsură 400.000€
Contribuția FEADR pe măsură 224.000€
Contribuția publică națională 56.000€
Contribuția privată 120.000€

Descărcați acest document în format PDF.