Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare pentru Măsura 312

Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:

  1. Studiul de Fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii şi/sau montaj
  2. Memoriul Justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj

   Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj careschimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, seataşează la Studiul de fezabilitate în mod obligatoriu și Expertiza tehnicăde specialitate asupra construcţiei existente si Raportul privindstadiul fizic al lucrărilor.

  Atenție! În situatia în care se regasesc în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ informatii identice din alte proiecte similare, se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3, „Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea în cazul în care nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului“.

  În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute în coloana „neeligibile“, va prezenta Certificatul de urbanism si va întocmi Studiu de Fezabilitate.

  În cadrul documentului se vor regasi obligatoriu urmatoarele elemente:

  • codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat în Studiul de Fezabilitate/Memoriu justificativ.
  • devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie semnate de persoana care le-a întocmit si sa poarte stampila elaboratorului documentatiei.
  • existenta „foii de capat“, care contine semnaturile colectivului format din specialisti condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila elaboratorului.
  • detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 –organizare de santier prin devize care sa justifice în detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmarite în etapa de achizitii si autorizare plati.
  • partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), sa fie semnate, stampilate de catre elaborator în cartusul indicator.
  • în cazul în care investitia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa evidentieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta/ factura utilajului sau se realizeaza în regie proprie (caz în care se va evidentia în coloana „cheltuieli neeligibile”)
  • Estimarea privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei, prevazuta în capitolul 7.2 din SF/ cap.3.2 din MJ, are în vedere doar locurile de munca nou create, cu norma întreaga, pentru personalul implicat direct în activitati de productie/ servicii (personalul muncitor – direct productiv si cel mult un loc de munca indirect productiv).
 1. Situatiile financiare (bilant formular 10, cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40, precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administratia Financiara, în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din exploatare.

  Sau situatiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si formularele 30 si 40) prin care dovedesc ca nu au înregistrat venituri din exploatare.

  Sau, pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale:

  Declaratie speciala privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrata la Administratia Financiara (formularul 200), în care rezultatul brut obtinut anual sa nu fie negativ.

  Sau declaratia de inactivitate înregistrata la Administratia Financiara în cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.

  Sau se vor prezenta situatiile financiare pentru anii n, n−1 şi n−2, unde n este anul anterior depunerii cererii de finantare, pentru verificarea încadrarii solicitantului în categoria firmelor în dificultate.

 2. Documente pentru terenurile si cladirile pe/în care sunt/vor fi realizate investitiile:
  • actul de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal al terenului: contract de închiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare şi, în cazul dreptului de folosinta prin concesionare, contractul de concesiune va fi însotit de o adresa emisa de concedent care sa specifice:
   • suprafata concesionata la zi, daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces;
   • situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investitiilor prevazute în contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze

   Pentru clădiri:

   • Document care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii
   • sau alt document încheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra cladirii: contract de închiriere, de comodat, concesiune (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru cladirea în care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, numai în cazul în care proiectul se refera la dotarea/achizitionarea de echipamente / utilaje, amenajarea cladirii în aceasta situatie fiind considerata cheltuiala neeligibila. Si în cazul dreptului de folosinta prin concesionare, adresa emisa de concedent care sa specifice daca pentru cladirea concesionata exista solicitari privind retrocedarea.

    Documentele de proprietate/folosinta se solicita si pentru spatiile de garare/terenurile pe care se gareaza utilajele/echipamentele/masinile.

  • Extras de carte funciară sau alt document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.
 3. Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii, însotit, daca este cazul, de actul de transfer a dreptului si obligatiilor ce decurg din Certificatul de urbanism si o copie a adresei de înstiintare, conform modelului din Ghid.
 4. Clasarea notificarii sau Decizia etapei de evaluare initiala sau Decizia etapei de încadrare sau Acord de mediu sau Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, eliberate de Autoritatea competenta pentru protectia mediului.
  1. Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare):
   1. extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii cererii de finantare, în cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinantare) sau prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni fata de data închiderii licitatiei de proiecte;
   2. extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii cererii de finantare, în cazul existentei unor surse de cofinantare de tipul: granturi, sponsorizari, donatii, însotit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o;
   3. extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, în cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data închiderii licitatiei de proiecte;
   4. extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare fata de data depunerii cererii de finantare si contractul de credit vizat de banca, în cazul cofinantarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitatiei de proiecte, deschis la o banca;
   5. scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel putin 120 zile de la data emiterii.

   Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de banci de pe teritoriul României.

  2. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se deruleaza operatiunile cu APDRP). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului.
  1. Certificate de atestare fiscala, emise în conformitate cu art. 112 si 113 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, de catre:
   • Organul fiscal competent din subordinea Directiilor Generale ale Finantelor Publice, pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului;
   • Autoritatile administratiei publice locale, în raza carora îsi au sediul social si puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).Aceste certificate trebuie sa mentioneze clar lipsa datoriilor prin mentiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale“ sau bararea rubricii în care ar trebui sa fie mentionate.)
  2. Decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA si/sau alte documente aprobate pentru solutionarea cererilor de restituire.
  3. Graficul de esalonare a datoriilor, în cazul în care aceasta esalonare a fost acordata.
  1. Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi în concordanta cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.
  2. Avizul sanitar privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica sau notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.
 5. Pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/ avizarii conform legislatiei în vigoare:
  1. Autorizatia Sanitara/Notificarea de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara, emisa cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finantare
  2. Şi/sau Autorizatia Sanitar-veterinara/ Dovada înregistrarii pentru siguranta alimentelor/Notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finantare.

   Atenţie! Pentru unitatile în care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara (cabinet medical-veterinar, clinici medical-veterinare, spitale clinice veterinare) nu se va solicita acest document (conform prevederilor art. 1(2) din Norma sanitar veterinara aprobata prin Ordinul 16/2010).

  3. Nota de constatare privind conditiile de mediu, emisa cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finantare.
 6. Actul constitutiv al societatii cooperative mestesugaresti / de consum
  1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru în spatiul rural (daca este cazul) si ca nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
  2. Declaratia pe propria raspundere ca îsi va deschide punct de lucru în spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, când va îndeplini conditiile, conform legislatiei în vigoare (pentru investitii noi, daca este cazul).
  3. Declaratia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor (Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta tebuie sa fie semnata de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea.
  1. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei în vigoare.
  2. Sau Certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale umane/veterinare
 7. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila (obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila în ultimii 3 ani, pentru acelasi tip de activitate.
 8. Angajamentul persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu un statut minim de persoane fizice autorizate) în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii Notificarii privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare (Vezi Anexa 4.4).

  Angajamentul se ataseaza cererii de finantare si va cuprinde precizarea ca se va înregistra în spatiul rural si ca în termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare, solicitantul va prezenta documentul/documentele care certifica dreptul de functionare ca cel putin persoana fizica autorizata conform OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, modificata si completata. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finantare nu se va încheia, daca este cazul.

  1. Copie dupa diploma de studii/dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusa prin proiect(experienta/cursuri de formare profesionala absolvite cel putin la nivel de initiere, cursuri de calificare, (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia în societate adeverinta care sa ateste vechimea în munca si în specialitate si extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, actionar) certificat sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamânt, certificat de absolvire a unei forme de pregatire profesionala organizata în conditiile legii, în vigoare la data eliberarii acestuia, cartea de mestesugar, adeverinta care sa ateste vechimea în munca si în specialitate si extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita finantarea eliberata de primarul localitatii respective (numai pentru PFA/Întreprindere familiala/Întreprindere individuala, doar pentru meseriile traditionale artizanale, pentru reprezentantul legal/beneficiar).
  2. Declaraţie pe propria răspundere în care sa se mentioneze ca beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de proiect/o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia în societate (adeverinta care sa ateste vechimea în munca si în specialitate si extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, actionar) vor urma un curs de pregatire profesionala, pâna la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plati a ajutorului.
 9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firmă în dificultate“ dupa caz (Anexa 4.2 din Ghidul solicitantului). Declaratia, semnata de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale si a societatilor cu mai putin de 2 ani fiscali.
 10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis — Anexa 4.3 din Ghidul Solicitantului.
 11. Pentru proiectele aferente codurilor CAEN 0161 si 7731, precontract care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare.

Dosarul cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare va cuprinde:

 • Cererea de Finantare Anexa 1 (document pe care potentialul beneficiar îl înainteaza pentru aprobarea contractului de finantare a proiectului de investitii în vederea obtinerii finantarii nerambursabile);
 • Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevad lucrari de constructii-montaj);
 • Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevad lucrari de constructii-montaj);
 • Formulare: Actele de transfer si Adresa de înstiintare (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanism / Document emis de Agentia de Protectia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/juridice diferite de solicitant).
 • Contractul de Finantare Anexa 5 (document cadru care reglementeaza acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP si beneficiarul fondurilor nerambursabile).

Descărcați acest document în format PDF.