Criterii de selecție pentru măsura 312

Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“

Cod criteriu: SGAL1

Criteriul de selecție: Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani)

Punctajul stabilit: 25

Precizări: Verificarea se face în baza actului de identitate pentru:

  • Persoana fizica care declara ca se va autoriza în persoana fizica autorizata sau întreprindere individuala.
  • Persoana fizica autorizata (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului;
  • Societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
  • Întreprindere individuala, întreprinzator persoana fizica cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
  • Medic titular care îsi exercita profesia în cadrul unui cabinet medical individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.
  • Medic veterinar cu drept de libera practica, organizat ca PFA si care functioneaza în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare.

În cazul proiectelor promovate de femei si care se regasesc în formele de organizare si conditiile mentionate anterior se acorda punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta acesteia.


Cod criteriu: SGAL2

Criteriul de selecție: Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului

Punctajul stabilit: 10

Precizări: Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea investitiei pentru energie regenerabila în valoarea totala eligibila a proiectului.

Se vor puncta:

  • proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de productie de bunuri;
  • proiectele care vizeaza achizitionarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotarii cladirilor în cadru carora se desfasoara/se va desfasura activitatea propusa prin proiect.

Cod criteriu: SGAL3

Criteriul de selecție: Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare

Punctajul stabilit: 5

Precizări: Beneficiarii pot fi:

  • cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările si completările ulterioare,
  • membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA

Cod criteriu: SGAL4

Criteriul de selecție: Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani

Punctajul stabilit: 10

Precizări: Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finanțare, Sectiunea C – Finanțări nerambursabile, solicitate și/sau obținute. Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data notificării beneficiarului cu privire la plățile efectuate pentru investiția similară și data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani. Se puncteaza criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani. Activități similare înseamnă același tip de investiție (exemplu: a beneficiat de SAPARD pentru meșteșuguri și aplică și prin FEADR tot pe meșteșuguri, atunci nu primeste punctaj, iar în cazul în care aplică pentru croitorie pe FEADR, atunci primeste punctaj).


Cod criteriu: SGAL5

Criteriul de selecție: Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000€ investiți

Punctajul stabilit: 10

Precizări: Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât și pentru microîntreprinderile în funcțiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puțin un loc de muncă raportat la 25.000€.

Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/număr locuri de munca nou create ≤ 25.000€, proiectul primeste punctaj. Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/număr locuri de munca nou create > 25.000€, proiectul nu primește punctaj.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate și punctul 3.2 pentru solicitanții care completează Memoriul justificativ) și pe baza formulelor de calcul prezentate. Se vor lua în considerare doar locurile de munca nou create, cu normă întreagă pentru personalul muncitor direct productiv și cel mult un loc de muncă indirect productiv. Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din cheltuieli eligibile. În cazul proiectelor care prevad achiziția de mașini/utilaje care necesită conducător, la o mașină/utilaj se va lua în considerare un om/schimb (conform numarului de schimburi prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două schimburi).


Cod criteriu: SGAL6

Criteriul de selecție: Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat

Punctajul stabilit: 5

Precizări: Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ (descrierea proiectului) si se aplica pentru proiectele care-si propun crearea sau dezvoltarea de activitati mestesugaresti, iar în cazul modernizarilor, si în baza documentului 15.1, respectiv, declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita finantarea eliberata de primarul localitatii respective (numai pentru PFA/ Întreprindere Familiala/ Întreprindere Individuala), doar pentru meseriile traditionale artizanale – pentru reprezentantul legal/ beneficiar.

Se acorda punctaj pentru toti beneficiarii masurii care îsi propun prin proiect crearea sau dezvoltarea de activitati mestesugaresti, de artizanat.

Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea investitiei aferenta activitatilor mestesugaresti în valoarea totala eligibila a proiectului.


Cod criteriu: SGAL7

Criteriul de selecție: Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate)

Punctajul stabilit: 15

Precizări: Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitatile enumerate în sectiunea „Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute“ din fisa masurii.

Verificarea încadrarii în categoria activitatilor de productie de bunuri, se va face pe baza Anexei 9 B — Lista codurilor CAEN de productie de bunuri. În cazul proiectelor care prevad activitati complementare, se va acorda punctaj la acest criteriu de selectie doar în situatia în care activitatea/activitatile non–agricole de productie de bunuri reprezinta componenta majoritara din punct de vedere valoric.

O micro-întreprindere este considerata nou înfiintata (start-up) daca este înfiintata în anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a înregistrat activitate pâna în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.


Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 312 PNDR

Cod criteriu: S1

Criteriul de selecție: Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale

Punctajul stabilit: 20


Suma maximă acordată criteriilor de selecție a unui proiect este de 100 puncte.

Descărcați acest document în format PDF.