Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare pentru Măsura 142

Documentele obligatorii ce trebuie atașate cerii de finanțare pentru întocmirea proiectului sînt:

 1. Aviz de recunoaştere emis de instituţiile abilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, începand cu data de 01 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, însoţit de procesul verbal de constatare.
 2. Certificatul de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare sau

  Certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de înscriere a persoanei juridice emis de Judecătorie.

 3. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal.
 4. Dovada studiilor efectuate de către reprezentantul legal.

  Copie după diploma de studii/certificatul de formare a reprezentantului legal al grupului de producători, care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care se solicită finanţarea sau

  Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că reprezentantul legal al grupului de producători va urma şi va absolvi un stagiu de pregătire, atestat oficial, conform legislaţiei naţionale în vigoare, în maxim un an de la semnarea Contractului de finanţare.

 5. Lista membrilor grupului de producători, actualizată la data depunerii Cererii de finanţare.
 6. Actul constitutiv al grupului de producători.
 7. Statutul grupului de producători.
 8. Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului în care se vor derula operaţiunile cu APDRP pentru proiectul finanţat prin FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN).

Lista formularelor disponibile pe site-urile MADR/APDRP

 • Cererea de finanţare – Anexa 1;
 • Contractul de finanţare – Anexa 2 ;
 • Declaraţia de eşalonare a plăţilor – Anexa 3;
 • Cererea de plată – Anexa 4;
 • Centralizatorul facturilor privind valoarea producţiei comercializate – Anexa 5;
 • Raportul de execuţie – Anexa 6;
 • Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului – Anexa 7;
 • Fişa Măsurii – Anexa 8.

Obține acest document în mod gratuit accesînd următorul link:

Descarcă PDF