Criterii de selecție pentru măsura 123

Unitățile care implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu anexa la Decizia 2011/898/UE

Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“

Cod criteriu: SGAL1

Criteriul de selecție: Proiecte ale caror beneficiari deţinute de tineri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

Punctajul stabilit: 15

Document doveditor: Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt urmatoarele:

 • persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi completări ulterioare);
 • întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform doc. 18.1).

Cod criteriu: SGAL2

Criteriul de selecție: Proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de fermieri de semi-subzistenţă

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor: Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată. Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:

 • Persoana fizică
 • Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008
 • Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008

Cod criteriu: SGAL3

Criteriul de selecție: Beneficiarul este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor: Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este:

 • membru al uneia din următoarele forme asociative:
  • grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume;
  • societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;
  • cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
  • organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări ulterioare;
  • membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA sau
 • Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări:
  • societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;
  • intreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008

Cod criteriu: SGAL4

Criteriul de selecție: Proiecte care includ actiuni de protectia mediului

Punctajul stabilit: 13

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL5

Criteriul de selecție: Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse

Punctajul stabilit: 2

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL6

Criteriul de selecție: IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare

Punctajul stabilit: 3

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie prima disponibilă.


Cod criteriu: SGAL7

Criteriul de selecție: Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN).

Punctajul stabilit: 15

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL8

Criteriul de selecție: IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare

Punctajul stabilit: 3

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată. Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să îndeplinească, următoarele condiții: cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie.

Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată și/sau depozitată.

Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.

Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional.

Exemplu de calcul:

Materie primă procesată din producție proprie = 50.000 hl/an

Total materie primă necesară procesării = 500.000 hl/an

Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 4 puncte.

Punctajul se va calcula astfel:

250.000 ...... 4
50.000 ...... X
X = 50.000 × 4 ÷ 250.000 = 0,8 puncte

Cod criteriu: SGAL9

Criteriul de selecție: IMM-uri care procesează produse tradiţionale

Punctajul stabilit: 4

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale.

Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea produselor tradiționale din total producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte.

De exemplu:
Produse traditionale = 25.000 kg/an
Productie totala realizata = 500.000 kg/an
Punctajul se va calcula astfel:

500.000 ...... 6
25.000 ...... X
X = 25.000 × 6 ÷ 500.000 = 0,3 puncte

Cod criteriu: SGAL10

Criteriul de selecție: Beneficiari IMM-uri care colecteaza şi/ sau să proceseze produse ecologice

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. Pentru proiectele care colectează sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.

Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.

De exemplu:
Produse ecologice = 25.000 kg/an
Productie totala realizata = 500.000 kg/an

Punctajul se va calcula astfel:

500.000 ...... 8
25.000 ...... X
X = 25.000 × 8 ÷ 500.000 = 0,4 puncte

Cod criteriu: SGAL11

Criteriul de selecție: Beneficiari microintreprinderi/IMM-uri care proceseaza produse lemnoase si care promoveaza tehnologii de protectia mediului

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor:


Criterii de selectie preluate din „Ghidul Solicitantului pentru Măsura 123 PNDR“

Cod criteriu: S1

Criteriul de selecție: Unităţi care au programe de restructurare până în 20135, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, conform Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și cerințele structurale aplicabile acestor unități.

Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza modernizari/ extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei sustinute prin proiect. Aceasta verificare se face în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) şi conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata.

Punctajul stabilit: maximum 20

Document doveditor: Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului. Se punctează pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE.


TOTAL: 100 puncte
Punctaj: minimum 20 puncte


Unitățile care NU implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în conformitate cu anexa la Decizia 2011/898/UE

Criterii de selecție stabilite de „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“

Cod criteriu: SGAL1

Criteriul de selecție: Proiecte ale caror beneficiari deţinute de tineri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

Punctajul stabilit: 15

Document doveditor: Categoriile de solicitanți cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecție sunt urmatoarele:

 • persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr.44/2008 cu modificări şi completări ulterioare);
 • întreprindere individuală (constituită conform OUG nr.44/2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • asociat unic persoană fizică (conform doc. 10) al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoană fizică, care se angajează să se constituie ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală până la încheierea contractului de finanțare (conform doc. 18.1).

Cod criteriu: SGAL2

Criteriul de selecție: Proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de fermieri de semi-subzistenţă

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor: Sunt exploatațiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o parte din producția realizată. Dimensiunea economică a exploatațiilor de semi-subzistență poate varia între 2 și 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului. Categoriile de solicitanți care pot primi punctaj la acest criteriu de selecție sunt:

 • Persoana fizică
 • Persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008
 • Întreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008

Cod criteriu: SGAL3

Criteriul de selecție: Beneficiarul este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor: Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la cererea de finanțare documente prin care să demonstreze ca acesta este:

 • membru al uneia din următoarele forme asociative:
  • grup de producători, constituit conform OG nr. 37 /2005, aprobată cu modificari şi completări ulterioare/ grup de producători în sectorul legume și fructe, constituit conform HG nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de producători în sectorul fructe și legume;
  • societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005 cu modificări şi completări ulterioare;
  • cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
  • organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/ 2004, cu modificări și completări ulterioare;
  • membri ai unei Organizații Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA sau
 • Solicitantuleste constituit ca formă asociativă potrivit următoarelor reglementări:
  • societate agricolă, constituită conform Legii nr. 36/ 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
  • persoana fizică autorizată înființată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008;
  • intreprindere individuală înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008

Cod criteriu: SGAL4

Criteriul de selecție: Proiecte care includ actiuni de protectia mediului

Punctajul stabilit: 8

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL5

Criteriul de selecție: Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse

Punctajul stabilit: 2

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL6

Criteriul de selecție: IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare

Punctajul stabilit: 3

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie prima disponibilă.


Cod criteriu: SGAL7

Criteriul de selecție: Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate (cod CAEN).

Punctajul stabilit: 10

Document doveditor:


Cod criteriu: SGAL8

Criteriul de selecție: IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare

Punctajul stabilit: 3

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată. Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să îndeplinească, următoarele condiții: cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau depozitată să provină din producția proprie.

Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul se acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată și/sau depozitată.

Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție.

Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional.

Exemplu de calcul:

Materie primă procesată din producție proprie = 50.000 hl/an

Total materie primă necesară procesării = 500.000 hl/an

Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 4 puncte.

Punctajul se va calcula astfel:

250.000 ...... 4
50.000 ...... X
X = 50.000 × 4 ÷ 250.000 = 0,8 puncte

Cod criteriu: SGAL9

Criteriul de selecție: IMM-uri care procesează produse tradiţionale

Punctajul stabilit: 4

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale.

Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 6) proportional cu ponderea produselor tradiționale din total producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte.

De exemplu:
Produse traditionale = 25.000 kg/an
Productie totala realizata = 500.000 kg/an
Punctajul se va calcula astfel:

500.000 ...... 6
25.000 ...... X
X = 25.000 × 6 ÷ 500.000 = 0,3 puncte

Cod criteriu: SGAL10

Criteriul de selecție: Beneficiari IMM-uri care colecteaza şi/ sau să proceseze produse ecologice

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor: Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare.
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. Pentru proiectele care colectează sau procesează produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată.

Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 8) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte.

De exemplu:
Produse ecologice = 25.000 kg/an
Productie totala realizata = 500.000 kg/an

Punctajul se va calcula astfel:

500.000 ...... 8
25.000 ...... X
X = 25.000 × 8 ÷ 500.000 = 0,4 puncte

Cod criteriu: SGAL11

Criteriul de selecție: Beneficiari microintreprinderi/IMM-uri care proceseaza produse lemnoase si care promoveaza tehnologii de protectia mediului

Punctajul stabilit: 5

Document doveditor:


Criterii de selectie preluate din „Ghidul Solicitantului pentru Măsura 123 PNDR“

Cod criteriu: S1

Criteriul de selecție: Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos:

 1. lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă (5 puncte);
 2. cereale (10 puncte);
 3. legume, fructe şi cartofi (15 puncte);
 4. semnite oleaginoase (10 puncte);
 5. miere de albine (5 puncte);
 6. vin (5 puncte).

Punctajul stabilit: maximum 20

Document doveditor:


Cod criteriu: S2

Criteriul de selecție: Micro-întreprinderi; capacitatile de productie propuse respecta urmatoarele dimensiuni:

 • 4–5 bovine/zi respectiv 80–100 bovine/luna
 • 7–8 porci/zi respectiv 140–160 porci/luna
 • 2 tone de lapte pe zi

Pentru sacrificare şi procesare carne: 9 puncte

Pentru colectare şi procesare lapte: 10 puncte

Punctajul stabilit: maximum 10

Document doveditor:


TOTAL: 100 puncte


Descărcați acest document în format PDF.