Apel lansare măsura 123

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu — Căzănești — Reviga“ anunță lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pe măsura 411 prin 123 PNDR „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere“.

Perioada de depunere a proiectelor

04.03.2013–29.03.2013 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este 29.03.2013, ora 12:00.

Obiectiv general

Creșterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a  produselor agricole şi forestiere, printr‐o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

Beneficiari

 • Micro‐întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
 • Alte întreprinderi, care nu sunt micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii;
 • Cooperative agricole;
 • Societăţi cooperative de valorificare;
 • Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale;
 • Grupuri de producători care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice, care aparţin următoarelor forme juridice:
  • societăţi comerciale ‐ constituite conform Legii nr. 31/ 1990
  • cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sectoare prioritare

sursă: www.ecomagazin.ro

sursă: www.ecomagazin.ro

În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt:

 1. Sectorul agricol:
  1. lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă
  2. cereale şi panificaţie,
  3. legume, fructe şi cartofi,
  4. obţinerea şi utilizarea biocombustibililor,
  5. seminţe oleaginoase,
  6. miere de albine,
  7. vin.
 2. Sectorul forestier:
  1. lemnoase,
  2. nelemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pădure, seminţe, taninuri, plante medicinale etc., cu excepţia produselor rezultate din activitatea de vânătoare).

Tipuri de investiții (corporale/necorporale)

În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale, după cum urmează:

Pentru produsele agricole

Sursă: spatii-industriale.topestate.ro

Sursă: spatii-industriale.topestate.ro

 • Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi,precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
 • Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;
 • Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Pentru produsele forestiere

Sursă: antreprenor.eu

Sursă: antreprenor.eu

 • Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini şi echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul şi Sursa: antreprenor.eu procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), precum şi investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente, aşa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu şi securitate a muncii.

Investitii necorporale pentru produsele agricole si forestiere (lista indicativa)

Sursă: http://www.comunicatedepresa.ro

Sursă: http://www.comunicatedepresa.ro

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Investiţiile şi costurile neeligibile

 • Construcţia sau modernizarea locuinţei;
 • Achiziţionarea de bunuri second–hand;
 • Achiziţionarea de teren;
 • TVA cu excepţia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 • Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
 • Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
 • Costuri privind contribuţia în natură;
 • Costuri privind promovarea produselor pe piaţa internă prin expoziţii, reclame şi publicitate;
 • Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 • Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
 • Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
 • Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;
 • Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
 • Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
 • Investiţiile realizate de către organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de Piaţă.

Finanțare

Fondurile disponibile pentru Masura 411 prin Masura 123 PNDR, în această sesiune, sunt de 200.000 euro. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă intre 5.000 euro si 30.000 euro. Valoarea totală a unui proiect nu poate depăși suma din Planul de Dezvoltare Locală.

Selectia proiectelor si anunțarea rezultatelor

Procedura de selecție a proiectelor va fi afișată pe site-ul www.ilgal.ro și la sediul Asociației ”Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu-Căzănești-Reviga”.

Anunțarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție al Comitetului de Selecție din cadrul Asociației ”Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu-Căzănești-Reviga” , care este format din 9 membri – 2 reprezentanți ai sectorului public, 7 reprezentanți ai sectorului privat, și va notifica în scris si prin intermediul paginii de internet www.ilgal.ro pe toți solicitanții privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia la sediul GAL Ialomița Centrală.

Contestațiile privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, la sediul Asociației ”Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu-Căzănești-Reviga”.

Anunțarea rezultatelor finale pe site-ul www.ilgal.ro, precum și notificarea în scris a acestora, imediat după rezolvarea contestațiilor, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data depunerii contestațiilor.

Informații suplimentare

 1. Sediul Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga: orașul Căzănești, șoseaua București, nr. 3, județul Ialomița; prezenta pagină web www.ilgal.ro sau la telefon/fax: 0243.264.141, e-mail galcazanesti@yahoo.com și contact@ilgal.ro;
 2. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT, pagina web – www.apdrp.ro ;
 3. MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE, pagina web – www.madr.ro.

Descarcă documentul în format PDF.