Fișa măsurii 123

Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere.

Motivația sprijinului

Având în vedere situaţia naţională existentă, sprijinul acordat prin această măsură va încuraja realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agro-alimentare şi a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), având ca ţintă finală creşterea valorii produselor prin respectarea condiţiilor de calitate şi de siguranţă alimentară precum şi satisfacerea cerinţelor de piaţă. De asemenea, în vederea optimizării sectorului agroalimentar şi forestier, procesarea produselor agricole şi forestiere ar trebui să fie realizată, pe cât posibil, în zonele locale unde acestea sunt produse, pentru evitarea cheltuielilor suplimentare de transport şi a creşterii emisiilor de gaze.

Obiective generale

Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

Obiective specifice

 • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive;
 • Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute;
 • Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;
 • Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii microintreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.

Obiective operaționale

Sprijin pentru investiţii vizând îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole şi forestiere.

Domeniul de activitate

Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin produse incluse şi neincluse în Anexa I, pentru:

 1. Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii;
 2. Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 3. Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum şi deschiderea de noi oportunităţi de piaţă;
 4. Promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor;
 5. Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare;
 6. Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar;
 7. Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică;
 8. Creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de muncă.

Pentru investiţiile de procesare şi marketing a produselor agricole care vizeză obţinerea de produse neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, vor fi sprijinite numai sectoarele precizate în schema de ajutor de stat, care va fi conformă regulamentelor de ajutor de stat şi numai de la data intrării în vigoare a acesteia.

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor forestiere, prin:

 1. Creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere prin inovaţii şi introducerea de noi tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea standardelor de siguranţă în muncă şi de protecţie a mediului;
 2. Adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi comercializării produselor forestiere, în funcţie de resursele locale, şi explorarea de noi oportunităţi de piaţă de desfacere;
 3. Îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor forestiere prin creşterea randamentului instalaţiilor şi proceselor de prelucrare şi a calităţii produselor;
 4. Obţinerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră;
 5. Îmbunătăţirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea de echipamente, utilaje şi maşini complexe de recoltare, transport şi prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt maşinile forestiere multifuncţionale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum şi de maşini şi utilaje speciale pentru transportul produselor forestiere, din pădure la unităţile de procesare primară;
 6. Creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării şi valorificării produselor forestiere;
 7. Creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier;
 8. Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au loc înainte de prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006.

Descrierea tipului de beneficiari

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin această măsură sunt:

Pentru produsele agricole: Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii — definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003; alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane euro.

Pentru produsele forestiere Micro-întreprinderi — definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003.

Tipul de clasificare ia în considerare diferitele moduri de combinare: întreprinderi autonome, legate şi partenere.

În ceea ce priveşte sectorul agricol, beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR.

În privinţa schemelor de ajutor de stat aferente acestei măsuri, IMM-urile eligibile, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibile pentru schema de garantare pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute pentru măsura 123 sau schemele de ajutor de stat aferente acesteia, este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 1. Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice;
 2. Beneficiarul trebuie să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderii la data dării în exploatare a investiţiei;
 3. Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul;
 4. Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
 5. Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în înţelesul prevederilor din Îndrumările Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate (Jurnalul Oficial 2004/C 244/02);
 6. Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei;
 7. Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR;
 8. În cazul produselor agricole cu cotă de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii de finanţare, trebuie să facă dovada că deţine cotă la nivelul investiţiei pe care urmează să o realizeze.

Criterii de selecţie

 • unităţi care au programe de restructurare până în 2011, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru îndeplinrea conformităţii cu standardele comunitare;
 • micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;
 • proiecte care includ actiuni de protectia mediului;
 • proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de fermieri de semi-subzistenta;
 • IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare;
 • forme asociative constituite /membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare;
 • să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate;
 • IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare;
 • IMM-uri care procesează produse tradiţionale;
 • să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice;
 • se va acorda prioritate micro-întreprinderilor care procesează produse lemnoase şi care promovează tehnologii de protecţia mediului;
 • micro-întreprinderi pentru sacrificare şi procesare carne, precum şi cele pentru colectare şi procesare lapte;
 • proiecte ale caror beneficiari sunt reprezentate de tineri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

Sprijinul va fi acordat pentru investiţii corporale şi/sau necorporale întreprinderilor din industria de prelucrare a produselor agro-alimentare şi forestiere.

Investiţii corporale (lista indicativă)

Pentru produsele agricole

 1. Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 2. Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;
 3. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;
 4. Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;
 5. Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie şi marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Pentru produsele forestiere

 1. Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi stocarea produselor forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 2. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini şi echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), precum şi investiţii pentru modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente, aşa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea standardelor de mediu şi securitate a muncii.

Investiţii necorporale pentru produsele agricole şi forestiere (lista indicativă)

 1. Organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 2. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 3. Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 4. Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Investiţii care nu se finanţează prin această măsură

 1. Procesarea sfeclei de zahăr care nu se încadrează în cota alocată, precum şi procesarea trestiei de zahăr;
 2. Procesarea tutunului;
 3. Investiţii pentru unităţi de ecarisaj;
 4. Investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi produse şi tehnologii în domeniul procesării şi marketingului produselor agricole şi forestiere;
 5. Investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul.

Investiţiile şi costurile neeligibile pentru produsele agricole şi forestiere

 1. Construcţia sau modernizarea locuinţei;
 2. Achiziţionarea de bunuri second–hand;
 3. Achiziţionarea de teren;
 4. TVA cu excepţia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
 5. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
 6. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;
 7. Costuri privind contribuţia în natură;
 8. Costuri privind promovarea produselor pe piaţa internă prin expoziţii, reclame şi publicitate;
 9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
 10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
 11. Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
 12. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;
 13. Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
 14. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006;
 15. Investiţiile realizate de către organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de Piaţă.

Volumul sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50%.

Număr de proiecte prevăzut: 10
Cost total mediu 20.000€
Estimarea costului total pe măsură 200.000€
Contribuția FEADR pe măsură 160.000€
Contribuția publică națională 40.000€
Contribuția privată 200.000€

Descărcați acest document în format PDF.