Fişa măsurii 121

Motivația sprijinului

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura României este insuficient, nu este adaptat condiţiilor de producţie care sunt foarte variate (tip de sol, pantă, climă etc.) şi nu este în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură. Mai mult, capitalul fizic încă se caracterizează printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică cât şi morală.

Deşi există un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a culturilor, în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării agriculturii ecologice pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.

Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a mediului, de igienă şi bunăstare a animalelor reprezintă un obiectiv principal mai ales pentru exploataţiile de creştere a animalelor.

Ca urmare a investiţiilor realizate cu sprijin financiar acordat în perioada de pre-aderare, exploataţiile agricole comerciale nu au reuşit decât într-o mică măsură să se adapteze nevoilor actuale ale pieţei. Se impune astfel, îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor, în special a celor de semi-subzistenţă care prin investiţii în capital fix şi prin introducerea tehnologiilor noi şi performante vor conduce la transformarea unui număr mare de astfel de ferme în exploataţii agricole viabile.

Consolidarea exploataţiilor agricole se va baza în principal pe sprijinirea membrilor unei forme asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a exploataţiilor agricole din zone defavorizate şi va avea ca efect îmbunătăţirea veniturilor exploataţiilor agricole.

Se impune în continuare accelerarea restructurării şi modernizării exploataţiilor agricole, având în vedere importanţa economică, ecologică şi socială a acestora, pentru asigurarea dezvoltării unei agriculturi competitive şi durabile, în conformitate cu cerinţele de eco-condiţionalitate.

Obiective generale

Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie.

Obiective specifice

 • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

 • Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;

 • Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;

 • Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Obiective operaționale

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Domeniul de activitate

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole.

Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde:

 1. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;

 2. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la capitolul “Tipuri de investiţii”;

 3. Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole;

 4. Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;

 5. Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (până la 5 ani) şi regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;

 6. Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora.

Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu al României.

Descrierea tipului de beneficiari

Beneficiarii măsurii sunt fermieri, conform definiţiei de la Capitolul 5.2. Sunt exceptate de la sprijinul prin această măsură organizaţiile de producători din sectorul legume şi fructe pentru investiţii sprijinite prin Pilonul I.

Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare.

Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Definirea categoriilor de beneficiari în funcţie de baza legală de înfiinţare, organizare şi funcţionare se va face în Ghidul Solicitantului.

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR.

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în această fişă este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 51 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 1. Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice;

 2. Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei (conform „Studiului pentru determinarea zonelor de potenţial, a zonelor geografice şi marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole din Programul SAPARD”, ASAS-ICPA şi ICDEA, 2004) şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei;

 3. Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul;

 4. Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;

 5. Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei;

 6. Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.

Sectoare prioritare

În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt:

Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, (iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă

Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine, (ii) porcine (iii) ovine şi caprine, (iv) păsări.

Pentru aceste sectoare prioritare, punctarea se va realiza diferenţiat între categorii de producţie în cadrul aceleiaşi specii.

Criterii de selecţie:

 • Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;
 • Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai sus.

  Proiectele din sectorul vegetal de la priorităţile i, ii, iii şi iv care au investiţii în sisteme de irigaţii vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selecţie.

  Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.

 • Exploataţii agricole de semi-subzistenţă;
 • Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleaşi tip de activitate;
 • Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic;
 • Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole;
 • Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului;
 • Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate;
 • Proiecte care includ acțiuni de protecția mediului.

Tipuri de investiţii (corporale/necorporale) şi cheltuieli eligibile

În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat investiţiilor corporale şi necorporale, după cum urmează:

 1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

 2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

 3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă, etc.;

 4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

 5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

 6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

 7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

 8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;

 9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;

 10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

 11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

 12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

 13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei (numai dacă 50% din materia primă este produsă în ferma proprie, rezultatul procesării este tot un produs din Anexa I la Tratatul de Instituire a UE, iar agricultura reprezintă şi rămâne activitatea de bază), cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

 14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii, şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

 15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

 16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Investiţiile şi costurile neeligibile

Investițiile și costurile neeligibile sînt următoarele:

 1. Construcţia sau modernizarea locuinţei;

 2. Achiziţionarea de bunuri second-hand;

 3. Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale şi plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;

 4. Achiziţionarea de teren;

 5. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

 6. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

 7. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;

 8. Contribuţia în natură;

 9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;

 10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;

 11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;

 12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;

 13. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

 14. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;

 15. Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;

 16. Investiţii în sectorul de piscicultură şi acvacultură;

 17. Investiţii în exploataţii de creştere a animalelor de blană;

 18. Investiţii pentru producerea pomilor de Crăciun;

 19. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu art. 2(2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.

Volumul sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%.

 • 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare;

 • 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

 • 10% pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşământelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operaţiuni;

Finanțare

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională)

Număr de proiecte prevăzut: 10
Cost total mediu 50.000€
Estimarea costului total pe măsură 500.000€
Contribuția FEADR pe măsură 240.000€
Contribuția publică națională 60.000€
Contribuția privată 200.000€