Documentele necesare întocmirii cererii de finanțare pentru Măsura 123

Documentele obligatorii ce trebuie atașate cerii de finanțare pentru întocmirea proiectului sînt:

 1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu lucrări de construcţii si/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte fără lucrări de construcţii şi/sau montaj.

  Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu, Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente si Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

  În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile în care va amplasa utilajele achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana „neeligibile”, va prezenta certificatul de urbanism si va întocmi Studiu de Fezabilitate.

  Devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei.

  În cadrul documentului se vor regasi obligatoriu urmatoarele elemente:

  • codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat in Studiul de fezabilitate/ Memoriu Justificativ. Numai în cazul în care este mentionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanta in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ cheltuielile privind consultanta sunt eligibile.
  • devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie semnate de persoana care le-a intocmit şi să poarte stampila elaboratorului documentatiei.
  • existenta „foii de capat”, care contine semnaturile colectivului format din specialisti, condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea documentatiei si stampila elaboratorului.
  • detalierea capitolului 3 — cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5 — organizare de santier prin devize care sa justifice in detaliu sumele respective, pentru a putea fi urmarite in etapa de achizitii si autorizare plati.
  • partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartuşul indicator.

  Atenție! În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctăpentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie acesta se va evidenţia ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile”.

  Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora). Pentru situatiile in care valorile sunt peste limitele prevazute in baza de date a Agentiei, sau sunt nejustificate prin numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului.

  În cazul in care investitia cuprinde cheltuiei cu constructii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investitia specifica in care suma tuturor cheltuielilor cu constructii si instalaţii se raportează la mp de construcţie.

 2. Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40, insotite de confirmarea de depunere cu sumele de control) precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară (în conformitate cu prevederile Normelor de închidere a exercitiului financiar 2011) în care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ. Exceptie fac solicitantii care nu au înregistrat venituri din exploatare.

  Se vor prezenta situatiile financiare pentru anii n, n−1 și n−2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de Finantare sau Situaţiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit şi pierderi formularul 20 şi formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare.

  Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale:

  • Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) in care rezultatul brut obţinut annual să nu fie negativ sau
  • Declaratia de inactivitate inregistrata la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

  Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii cererii de finanţare nu trebuie să fie negativ. Nu se va lua în calcul anul înfiinţării în care rezultatul operaţional poate fi negativ.

  Clarificări:

  1. în cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune nici un document în acest sens.
  2. în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanţare Bilanţul anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit şi pierdere, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară, prin care dovedeşte că nu a inregistrat venituri din exploatare si deci nu a desfăşurat activităţi de producţie.
  3. în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanţare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.
 3. Documente pentru clădiri şi terenurile pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile:

  • actul de proprietate asupra clădirii/ extras de carte funciară şi
  • document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune/extras de carte funciară.

  Pentru construcţiile cu caracter provizoriu: document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, de comodat pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului/extras de carte funciară.

  Pentru toate imobilele, document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru.

  Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent, care conţine:

  • situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze.
  • suprafaţa concesionată la zi — dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces.

  Atenție! Actul de proprietate asupra clădirilor în care se desfasoara activitatea de productie va fi prezentat pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje si mijloace de transport. Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice „dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca))/contract de concesiune”, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia.

  Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului. In clauzele contractului de concesiune sau din adresa emisă de concendent trebuie să reiasă acordul concendentului pentru realizarea investiţiei şi că, de asemenea, nu este prevazută interdicţia de a se construi (inclusiv interdicţia de a schimba destinaţia imobilului).

  Conform legii nr.287/2009 pentru aprobarea Codului Civil, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părţi, cât şi faţă de terţi, numai prin înscrierea în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea.

  Solicitanţii trebuie să prezinte ca şi document justificativ pentru a face dovada deţinerii unuia din drepturile reale menţionate mai sus, extrasul de carte funciară valabil. In cazul in care beneficiarii dovedesc că într-o unitate administrativ teritorială nu au fost finalizate lucrările de cadastru, aceştia nu vor avea obligaţia de a prezenta extrasul de carte funciară şi vor prezenta doar contractul de constituire sau transmitere a dreptului real respectiv în formă autentică notarială.

 4. Certificat de urbanism/autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii.
 5. Clasarea Notificarii, sau decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul se supune/nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi porcedurii de evaluare adecvată sau Acord de Mediu/Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/studiu de evaluare adecvată, daca este cazul, sau Decizia etapei de evaluare iniţială — document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu.

  Pentru activităţi existente care fac obiectul extinderii sau modernizării, documentul va fi însoţit și de Nota de constatare ACPM+GNM.

 6. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiare bancare).

  Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).

 7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social si puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat, dacă este cazul.

  Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare aprobata a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA, decizie care a fost aprobata ulterior eliberarii certificatului de atestare fiscala pentru compensarea obligatiilor fiscale de la Sect.A.

  1. Pentru unităţile supuse avizării sanitare veterinare, conform legislaţiei în vigoare, Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul unitatea va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sau adresa de la ANSVSA/DSVSA care să menţioneze „în urma verificării documentaţiei prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/notificării pentru siguranţa alimentelor/ autorizării/ înregistrării”.

   Document emis de DSVSA, Conform Protocolului de colaborare dintre APDRP şi ANSVSA. Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site-ul APDRP.

  2. Pentru unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare, avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă sau notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică sau notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.
 8. Pentru unitatile care se modernizeaza:

  1. Autorizaţie sanitară/Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare;
  2. Autorizaţie sanitar-veterinară/Dovada înregistrării pentru siguranţa alimentelor, Notificare de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitar veterinară şi siguranţa alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare.
  3. Nota de constatare privind condiţiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanţare.

  Atenție! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea trebuiesc eliberate cu cel mult un an în urmă faţă de data depunerii cererii de finanţare. În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformităţii unităţii în funcţiune, cu legislaţia sanitară, sanitar +veterinară, de mediu, în vigoare. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie să fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

 9. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat si codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicată, Documentul trebuie sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea emitenta si sa fie emis cu cel mult o luna inaintea depunerii Cererii de finantare.

  Pentru întreprinderile mici şi mijlocii se va prezenta: declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, Anexa 1 din Legea nr. 346/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare şi, dacă este cazul, Anexa nr.2., semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea (mentionata in Certificatul constatator de la ORC) sau declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că îndeplineşte condiţiile de întreprindere cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri de mai puţin de 200 de milioane de Euro.

 10. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislatiei în vigoare sau hotărâre judecătorească definitivă, actul de constituire şi statutul propriu pentru societăţi cooperative de valorificare, cooperative agricole de procesare a produselor agricole şi aviz de recunoaştere pentru Grupuri de Producători emis de MADR.
 11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă intocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002 pentru acelesi tip de activitate (cod CAEN).
 12. Adeverinţă privind cantitatea de materie primă obținută și a capacităților de procesare existente la nivelul județului eliberată de DAJ-urile judeţelor aferente zonei(judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) la care face referire proiectul, prin care să se certifice disponibilitatea cantitativă de materie primă, precum şi situaţia capacităţilor de procesare/depozitare pentru acest tip de materie primă, atât numeric cât şi din punct de vedere al capacităţilor de procesare/depozitare (capacităţi existente sau în curs de realizare).
 13. Declaraţie că firma nu este în dificultate. Declaraţia referitoare la firma în dificultate va fi dată de toţi solicitanţii, cu excepţia PFAurilor,IF-urilor şi societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali si va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea.
 14. Copia deciziei cu privire la alocarea cotei de zahăr, emisă de MADR (Departamentele de specialitate) pentru întreprinderea prelucrătoare.
  1. Copie după diploma de studii/Certificat care sa dovedeasca pregatirea profesionala in domeniul pentru care solicita finantarea pentru responsabilul legal/beneficiar (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate:
   • Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca şi
   • Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca, actionar).
  2. Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi si o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate — Adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate eliberata de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munca si Extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor care sa ateste inregistrarea contractului individual de munca, actionar) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

  Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

  1. Pentru modernizari: Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime şi produse finite) emis de un organism de inspecţie şi certificare, conform OG nr. 688/2007.
  2. Pentru investitii noi:
   1. Fisa de inregistrare ca procesator si producator in agricultura ecologica;
   2. Contractul procesatorului cu un organism certificat de inspectie si certificare;
   3. Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice (materii prime si produse finite) emis de un organism de inspectie si certificare, conform Ord. nr.688/2007 (la ultima plata).

   Atenţie! Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de selecţie: „Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice” pentru modernizarea investiţiilor existente.

   Pentru investiţiile noi sau, modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse noi ecologice, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la cererile de plată şi în perioada de monitorizare.

  1. Document emis de MADR care să ateste faptul că produsele sunt tradiţionale conform Ord.MAPDRP 690/2004 (pentru modernizari).
  2. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului, pentru investitii noi, prin care se angajeaza ca la ultima plata sa prezinte documentul 19.1 pentru produsele traditionale sau document 16 pentru vinuri pentru care a primit punctaj la selectie. În caz contrar, contractul se va rezilia.
  3. Atenţie! Acest document este obligatoriu numai pentru obţinerea de punctaj la criteriul de selecţie: „IMM-uri care procesează produse tradiţionale” pentru modernizarea investiţiilor existente. Pentru investiţiile noi sau modernizari ale activitatii existente cu producerea de produse noi traditionale, solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor procesa produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. Acest lucru se va verifica la cererile de plată şi în perioada de monitorizare.

 15. Adeverinţă privind producția de materie primă obținută de solicitant eliberată de DAJ-ul judeţelor aferente zonei (judeţul în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe) care demonstrează că solicitantul este producator de materie primă, precizanduse cantitatea obţinută în anul anterior depunerii cererii de finanţare.
 16. Alte documente justificative (se vor specifica după caz).
  1. Document emis de Organizatia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, însoţit de statutul asociatiei profesionale din componența unei OIPA.
  2. Programul de restructurare avizat de ANSVSA/DSVSA, pentru solicitantii din Anexa Deciziei 2011/898/UE.
  3. Autorizaţie de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicatie geografica, eliberata de ONVPV (Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole).

Atenţie! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare si se vor prezenta în copie sau in original.


Lista formularelor disponibile pe site-ul APDRP

 1. Cererea de Finanţare Anexa 1 (document pe care potenţialul beneficiar îl înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile);
 2. Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţii-montaj);
 3. Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj);
 4. Contractul de Finanţare Anexa 4 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fondurilor nerambursabile);
 5. Alte formulare: Actele de transfer şi Adresă de înştiinţare înregistrat la organul emitent (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanism / Document emis de Agenţia de Protecţia Mediului / Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/juridice diferite de solicitant);

Descărcați acest document în format PDF.