Anunțuri lansare măsura 313 și prelungire măsura 322

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ anunță:

 1. Lansarea sesiunii numărul 2/2012 pentru selecția proiectelor în cadrul Măsurii 313 „Încurajarea activităților turistice“ conform priorităților descrise în Strategia „Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“.

  Data publicării: 13.11.2012

  Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M3.1.3 din 13.11.2012

  Data lansării apelului de selecție: 13.11.2012

  Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 14.11.2012–14.12.2012.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:14.12.2012, ora 12:00.

  Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor pentru Măsura 123 se va face la sediul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ din orașul Căzănești, strada București, nr. 3,  județul Ialomița, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

  Fondul disponibil: Fondurile disponibile pentru Măsura 313 în această sesiune sunt de 500.000€. Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată unui proiect este cuprinsă între 5.000 – 50.000€ iar valoarea maximă totală a unui proiect nu poate depăși suma de 200.000€. Numărul de proiecte ce pot fi finanțate este 10.

  Documente necesare: Lista documentelor justificative necesare se găsește pe site-ul  www.ilgal.ro. De asemenea, vă rugăm să consultați și site-ul www.apdrp.ropentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru măsura 313 cît și anexele aferente acestui ghid.

  Cerințe de conformitate și de eligibilitate: Proiectul propus trebuie să se încadreze în prioritățile din strategia „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“. Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi de eligibilitate menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 313 din PNDR cît și cele din fișa măsurii 313.

  Componența Comitetului de Selecție: Comitetul de selecție a proiectelor este format din 9 membrii — 2 reprezentanți ai sectorului public și 7 reprezentanți ai sectorului privat.

  Modalitatea de desfășurare a selecției: Procedura de selecție va fi afișată pe site-ul www.ilgal.ro precum și la sediul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ din orașul Căzănești, strada București, nr. 3, județul Ialomița.

  Anunțarea rezultatelor: Anunțarea rezultatelor evaluărilor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție al Comitetului de selecţie din cadrul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ și va fi notificată, în scris și prin intermediul paginii de internet www.ilgal.ro, tuturor solicitanților privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanțare depuse de către aceștia. Contestațiile privind rezultatele procesului de selecție vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet a Raportului de Selecție intermediar. Anunțarea rezultatelor finale pe site, precum și notificarea în scris a acestora, se va face imediat după rezolvarea contestațiilor, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la data depunerii contestațiilor.

  Date pentru contact și informații suplimentare: vă rugăm să accesați secțiunea Contact din cadrul sitului www.ilgal.ro. Puteți solicita informații și prin poștă, trimițînd un plic autoadresat la sediul „Grupului de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu—Căzănești—Reviga“ din orașul Căzănești, strada București, nr. 3, județul Ialomița.

 2. Prelungirea sesiunii de depunere aproiectelor pentru măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale“ pînă în data de 22.11.2012, ora 12 (conform Hotărîrii Comitetului Director din 12.11.2012).

Descărcați acest document în format PDF.